UCHWAŁA NR XV/87/04 RADY GMINY KORYCIN
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg gminnych położonych na terenie Gminy Korycin.


Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 200, poz. 1953, Nr 217, poz. 2124) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg gminnych położonych na terenie Gminy Korycin:
1) opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:
a) poza koroną drogi - 1,00zł/m2/za 1 dzień
b) w koronie drogi przy częściowym zajęciu jezdni - 5,00zł/m2/za 1 dzień
c) przy całkowitym zajęciu jezdni - 9,00zł/m2/za 1 dzień
2) opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
a) w terenie zabudowanym - 20,00zł/m2/za 1 rok
b) poza terenem zabudowanym - 10,00zł/m2/za 1 rok
c) na obiektach mostowych - 190,00zł/m2/za 1 rok
3) opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam: - 1,00zł/m2/za 1 dzień.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Józef Gliński

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2005-02-07

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2005-02-08

Opublikował: Zbigniew Makarewicz

Data publikacji: 2005-02-07