UCHWAŁA NR XIX/108/04 RADY GMINY KORYCIN
z dnia 29 listopada 2004 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492) oraz art. 18 i 19 pkt 1 lit. "d" ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę administracyjną:
1) za wydanie wypisu ze studium lub planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 30,00 złotych;
2) za wydanie wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 20,00 złotych.
§ 2. Opłata administracyjna płatna jest gotówką na konto Urzędu Gminy Nr 44 8077 0000 0000 0101 2000 0010 w BS Korycin w dniu zgłoszenia wykonania czynności urzędowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Józef GlińskiMetryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2005-02-07

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2005-02-08

Opublikował: Zbigniew Makarewicz

Data publikacji: 2005-02-07