UCHWAŁA NR XIX/106/04 RADY GMINY KORYCIN
z dnia 29 listopada 2004 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku.

Na podstawie art. 14 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów na 2005 rok w wysokości 51,91zł od psa podlegającego podatkowi.
§ 2. 1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku, podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.
2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
§ 3. 1. Pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa powierza się sołtysom.
2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psów w wysokości 5% od zainkasowanej kwoty.
§ 4. Traci moc uchwała Nr II/14/02 Rady Gminy Korycin z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2003 rok, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 80, poz. 1691).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Józef Gliński

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2005-02-07

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2005-02-08

Opublikował: Zbigniew Makarewicz

Data publikacji: 2005-02-07