UCHWAŁA NR XIX/107/04 RADY GMINY KORYCIN
z dnia 29 listopada 2004 r.
w sprawie wprowadzenia innych niż wymienione w ustawie zwolnień przedmiotowych z podatku od posiadania psów.

Na podstawie art. 14 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:
§ 1. Podatku od posiadania psów nie pobiera się z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania posesji (innej niż gospodarstwo rolne) - od jednego psa.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr II/15/02 Rady Gminy Korycin z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia innych niż wymienione w ustawie zwolnień przedmiotowych z podatku od posiadania psów (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 80, poz. 1692).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Józef Gliński

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2005-02-07

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2005-02-08

Opublikował: Zbigniew Makarewicz

Data publikacji: 2005-02-07