Korycin, 2010-04-15
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.341-3/10. Nazwa zadania: Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zygmunta III Wazy w Korycinie.
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) Gmina Korycin zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego Gmina Korycin
Adres zamawiającego ul. Knyszyńska 2a
Kod Miejscowość 16-140 Korycin
Telefon: 85 722-91-96
Faks: 85 722-91-80
adres strony internetowej www.korycin.pl
adres poczty elektronicznej inwestycjeug@op.pl
Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego ( pok. nr 7 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Opłata za udostępnienie Specyfikacji wynosi 61 zł oraz pokrywa koszty druku oraz przekazania.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej oświetleniowej wraz z montażem słupów i latarni oświetleniowych
 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne, 45316100-6 instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
VI. Termin wykonania zamówienia:
2010-07-15
 
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
 
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
 
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
 
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Lp.
Nazwa kryterium
Waga
1
Cena
100
 
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2010-05-07 do godz. 09:00
w siedzibie zamawiającego
Gmina Korycin
Ul. Knyszyńska 2a
16-140 Korycin
Pokój nr 2 (sekretariat)
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-05-07, o godz. 09:10
w siedzibie zamawiającego
Gmina Korycin
Ul. Knyszyńska 2a
16-140 Korycin
Pokój narad
 
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
 
XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 84919-2010. Data zamieszczenia 2010-04-15
 
 
 
____________________________________
Wójt
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-04-15

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2010-04-21

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2010-04-15