Korycin, 2010-11-24
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.341-12/10. Nazwa zadania: Budowa parkingu przy kościele w Korycinie.
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Gmina Korycin zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
 
Nazwa zamawiającego               Gmina Korycin
Adres zamawiającego                Knyszyńska 2a
Kod Miejscowość                       16-140 Korycin
Telefon:                                   85 722-91-96
Faks:                                       85 722-91-80
adres strony internetowej          www.korycin.pl
adres poczty elektronicznej       inwestycjeug@op.pl
Godziny urzędowania:               7:30 - 15:30
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.korycin.pl oraz BIP Urzędu Gminy.
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Korycin pok. nr 7). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Opłata za udostępnienie Specyfikacji wynosi 61,00 zł oraz pokrywa koszty druku oraz przekazania.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu przy kościele w Korycinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
45233000-9 roboty w zakresie nawierzchni ulic
45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
VI. Termin wykonania zamówienia:
2011-06-30
 
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
           
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
 
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
 
VIII. Informacja na temat wadium:
zamawiający wymaga wniesienia wadium
 
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 20 000,0 zł, słownie:  dwadzieścia tysięcy złotych
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Lp.
Nazwa kryterium
Waga
1
Cena
100
 
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2010-12-15 do godz. 09:00
w siedzibie zamawiającego
Gmina Korycin
Knyszyńska 2a
16-140 Korycin
Pokój nr 2
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-12-15, o godz. 09:10
w siedzibie zamawiającego
Gmina Korycin
Knyszyńska 2a
16-140 Korycin
Pokój narad
                     
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
 
XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia:381318-2010 Data zamieszczenia 24.11.2010 r.
 
____________________________________
Kierownik Zamawiającego
 
Wójt
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-11-26

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2010-11-30

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2010-11-26