Korycin, 2010-05-12
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.341-4/10. Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Słowiańskiej w Korycinie
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) Gmina Korycin zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego Gmina Korycin
Adres zamawiającego Knyszyńska 2a
Kod Miejscowość 16-140 Korycin
Telefon: 85 722-91-96
Faks: 85 7229180
adres strony internetowej www.korycin.pl
adres poczty elektronicznej inwestycjeug@op.pl
Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego ( Urząd Gminy Korycin, pok. nr 7 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Opłata za udostępnienie Specyfikacji wynosi 61,00 zł brutto oraz pokrywa koszty druku oraz przekazania.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Słowiańskiej w Korycinie
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę
45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów
45330000-9 hydraulika i roboty sanitarne
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
VI. Termin wykonania zamówienia:
2010-08-31
 
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
 
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
 
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
 
VIII. Informacja na temat wadium:
zamawiający wymaga wniesienia wadium
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10000.00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Lp.
Nazwa kryterium
Waga
1
Cena
100
 
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2010-06-01 do godz. 09:00
w siedzibie zamawiającego
Gmina Korycin
Knyszyńska 2a
16-140 Korycin
pokój nr 2
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-06-01, o godz. 09:10
w siedzibie zamawiającego
Gmina Korycin
Knyszyńska 2a
16-140 Korycin
pokój narad
 
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
 
XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 119501-2010. Data zamieszczenia 2010-05-12
 
____________________________________
Kierownik Zamawiającego
WÓJT
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-05-12

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2010-05-12

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2010-05-12