IN.341-2/10
Korycin, 2010-02-10
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.341-2/10. Nazwa zadania: "Przygotowywanie i wydawanie posiłków w ramach Programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm.) Gmina Korycin zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Korycin
Knyszyńska 2a
16-140 Korycin
7:30 - 15:30
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: SIWZ można uzyskać w pok. nr 6, bezpłatnie.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przygotowywanie i wydawanie posiłków osobom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Korycinie. Ilość wydawanych posiłków w jednym dniu szacuje się na ok. 310 sztuk.
 
Wspólny Słownik Zamówień: 55321000-6 usługi przygotowania posiłków
55320000-9 usługi podawania posiłków
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
VI. Termin wykonania zamówienia:
od dnia 01 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
 
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.
 
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium - cena ofertowa
Waga - 100%
 
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2010-02-19 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego Gmina Korycin
Knyszyńska 2a
16-140 Korycin
pok. nr 2
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-02-19, o godz. 10:10
w siedzibie zamawiającego Gmina Korycin
Knyszyńska 2a
16-140 Korycin
pokój nr 8
 
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest ustanowienie dynamicznego systemu zakupów.
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
 
XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 28435-2010 z dnia 2010-02-10.
 
_______________________________
 
WÓJT
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-02-10

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2010-02-10

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2010-02-10