IN.341-9/10
Korycin, 2010-08-27
 
Bank Ochrony Środowiska S. A. O/Białystok,
ul. Piękna 1,
15-282 Białystok
 
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.341-9/10. Nazwa zadania: " Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 2 228 518 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek, których termin płatności przypada na 2010 r. – 428 923 zł; pokrycie deficytu budżetu - 1 799 595 zł. "
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Bank Ochrony Środowiska S. A. Oddział w Białymstoku,
ul. Piękna 1
15-282 Białystok
 
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i uzyskała na podstawie kryteriów największa liczbę punktów tj. 100,00 pkt. Cena wybranej oferty wynosi 640 676,65 zł brutto
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-08-31.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
---------------------------------------------------------------------------
Lp.: 1.
Nazwa wykonawcy: Bank Ochrony Środowiska S. A. Oddział Białystok
Adres Wykonawcy: ul. Piękna 1, 15 282 Białystok
Cena oferty brutto: 640 676,65 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 
__________________________________
Kierownik Zamawiającego
 
WÓJT
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-08-27

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2010-08-27

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2010-08-27