IN.341-14/10
  Korycin, 2011-01-11
 
 
ZAWIADOMIENIE  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.341-14/10. Nazwa zadania:   Remont budynku świetlicy wiejskiej w Ostrej Górze.
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Pracowniczy Ośrodek Maszynowy sp. z o.o.  ul. Tytoniowa 4,  16-300 Augustów.
Uzasadnienie wyboru:  Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi postawione w SIWZ i jest ofertą najkorzystniejszą.
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2011-01-21.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
---------------------------------------------------------------------------
Lp.:  1                       
Nazwa wykonawcy:     Firma Remontowo-Budowlana Czołpik Tadeusz,
Adres Wykonawcy:              ul. Robotnicza 16, 15-187 Białystok
Cena oferty brutto:               231 642,86  zł 
Liczba pkt. w kryterium cena: 60,01 
 
Lp.:    2                     
Nazwa wykonawcy:     R.M. Budownictwo Makal, Siegieńczuk sp.j.
Adres Wykonawcy:              Ignatki 40/1,  16-001 Kleosin
Cena oferty brutto:               179 692,10  zł
Liczba pkt. w kryterium cena:  77,36
 
Lp.:   3                      
Nazwa wykonawcy: BRABUD s.c. A. Rutkowski, J. Rutkowski,
Adres Wykonawcy:              ul.  Sobolewska 4A, 15-560 Białystok 
Cena oferty brutto:          182 999,88 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 75,96
 
Lp.:   4                     
Nazwa wykonawcy:  Zakład Ogólnobudowlany Wiesław Szerszunowicz,
Adres Wykonawcy:    Kol. Zabłudów 5/2, 16-060 Zabłudów
Cena oferty brutto:    187 326,81 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 74,20
 
Lp.:   5                      
Nazwa wykonawcy:       Pracowniczy Ośrodek Maszynowy sp. z o.o. 
 Adres Wykonawcy:   ul. Tytoniowa 4,  16-300 Augustów                                                                      
Cena oferty brutto:          139 014,38   zł
 Liczba pkt. w kryterium cena;  100,00
 
Lp.:    6                     
Nazwa wykonawcy:   Firma PATRAS,
Adres Wykonawcy:              ul.  Ks. Bosco 10, 08-300 Sokołów Podlaski
 
Cena oferty brutto:              162 719,04 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 85,43
 
Lp.:    7                     
Nazwa wykonawcy:  Zakład Usług, Produkcji i Handlu ZUPiH,
Adres Wykonawcy:              ul.  Moniuszki 85, 06-200 Maków Mazowiecki 
Cena oferty brutto:               177 399,66  zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 78,36
 
Lp.:    8                     
Nazwa wykonawcy:   Fagro Dach sp.j. Marek Faszczewski, Mariusz Grodzki,
Adres Wykonawcy:              Księżyno, ul.  Mazowiecka 35, 16-001 Kleosin 
Cena oferty brutto:               219 165,73  zł
Liczba pkt. w kryterium cena:    63,42
 
Lp.:    9                    
Nazwa wykonawcy:  Firma Usługowo-Handlowa    Krzysztof Bołtryk,
Adres Wykonawcy:              ul. I Armii WP 4, 15-103 Białystok  
Cena oferty brutto:               191 501,03  zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 72,59
 
Lp.:    10                     
Nazwa wykonawcy:   REMONTDOM s.c. Marek Żukowski, Marek Grynczel,
Adres Wykonawcy:              ul. Reymonta 1A, 15-717 Białystok   
Cena oferty brutto:               188 978,00  zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 73,56
 
Lp.:    11                    
Nazwa wykonawcy:   ST Twarowscy sp.j. 
Adres Wykonawcy:              ul.  Szosa Baranowicka 60, 15-521 Białystok 
Cena oferty brutto:              202 520,00   zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 68,64
 
Lp.:    12                     
Nazwa wykonawcy:  ZUP Przedsiębiorstwo Budowlane Handlowo-Usługowe sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:              ul. Palmowa 56, 15-795 Białystok  
Cena oferty brutto:              191 601,38   zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 72,55
 
Lp.:    13                    
Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego HYDROS Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza,
Adres Wykonawcy:              ul.  Dąbrowskiego 28, 15-950 Białystok 
Cena oferty brutto:              211 304,00  zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 65,78 
 
Lp.:    14                     
Nazwa wykonawcy:  GATA Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne,
Adres Wykonawcy:              ul.  Rycerska 107, 15-157 Białystok  
Cena oferty brutto:               239 677,76  zł
Liczba pkt. w kryterium cena:    58,00
 
Lp.:    15                     
Nazwa wykonawcy:  BENET sp. z o.o. 
Adres Wykonawcy:              ul. Sikorskiego 6A/11, 15-667 Białystok  
Cena oferty brutto:               167 397,76  zł
Liczba pkt. w kryterium cena:    oferta wykluczona i odrzucona
 
Lp.:    16                     
Nazwa wykonawcy:    R.M. Dobre Budownictwo Molenda Ryszard,  
Adres Wykonawcy:              ul. . Mickiewicza 34/19, 19-300 Ełk
Cena oferty brutto:              162 393,32   zł
Liczba pkt. w kryterium cena:  oferta wykluczona i odrzucona
 
Lp.:    17                     
Nazwa wykonawcy:  AKCESS Starosta i Wspólnicy sp.j. 
Adres Wykonawcy:              ul. Radzymińska 14, 15-863 Białystok  
Cena oferty brutto:               202 539,62  zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 68,63
 
Lp.:    18                     
Nazwa wykonawcy: BAZ-BUD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bazyl Stepaniuk,    
Adres Wykonawcy:              ul.  Stokrotki 37, 15-554 Białystok   
Cena oferty brutto:               158 500,05  zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 87,70
 
Lp.:    19                     
Nazwa wykonawcy:   Zakład Instalacji Sanitarnych Andrzej Wietocha,
Adres Wykonawcy:              Wiązownica 9, 19-213 Radziłów   
Cena oferty brutto:              172 802,00   zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 80,44
 
Lp.:    20                     
Nazwa wykonawcy:  P.P.U.H  GENO Andrzej Gieniusz,  
Adres Wykonawcy:              ul. Witosa 135, 16-100 Sokółka  
Cena oferty brutto:               172 996,00  zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 80,35
 
Lp.:    21                     
Nazwa wykonawcy:   Usługi Remontowo-Budowlane Patryk Kotowski,
Adres Wykonawcy:              ul. Zielona 5,  16-300 Augustów   
Cena oferty brutto:              166 501,65   zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 83,49
   
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:
 
W prowadzonym postępowaniu  odrzucono 2  oferty.
 
1.     Nazwa wykonawcy:   R.M. Dobre Budownictwo Molenda Ryszard,    
Adres Wykonawcy:              ul.  Mickiewicza 34/19, 19-300 Ełk
 
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Wykonawca nie wniósł wadium do terminu upływu składania ofert.
Uzasadnienie prawne odrzucenia: Art. 24, ust.2, pkt.2
 
2.     Nazwa wykonawcy:  BENET sp. z o.o. 
Adres Wykonawcy:              ul. Sikorskiego 6A/11, 15-667 Białystok  
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Podstawą wykluczenia jest nie uzupełnienie, pomimo wezwania do uzupełnienia, dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2008 r. – Prawo Zamówień Publicznych
 
3. Działając   na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z postępowania następujących  Wykonawców:
 
W prowadzonym postępowaniu  wykluczono 2  wykonawców.                                                                                      
  1. Nazwa wykonawcy:     R.M. Dobre Budownictwo Molenda Ryszard
Adres Wykonawcy:              ul.  Mickiewicza 34/19, 19-300 Ełk
 
Uzasadnienie faktyczne wykluczenia : Wykonawca nie wniósł wadium do terminu upływu składania ofert.
Uzasadnienie prawne odrzucenia: Art. 24, ust.2, pkt.2
  1. Nazwa wykonawcy:  BENET sp. z o.o. 
Adres Wykonawcy:              ul. Sikorskiego 6A/11, 15-667 Białystok  
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: podstawą wykluczenia jest nie uzupełnienie, pomimo wezwania do uzupełnienia, dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2008 r. – Prawo Zamówień Publicznych
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności w ciągu 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.)
 
____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Wójt
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2011-01-12

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2011-01-12

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2011-01-12