OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym
na sprzedaż składników majątku ruchomego
 
Przewodniczący Zarządu Związku Gmin „Kumiałka – Biebrza”, 16-140 Korycin, ul. Knyszyńska 2A ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego. Cena wywoławcza wynosi:
 
  • pojemnik MGB-120, 300 szt., w cenie 80 zł netto za sztukę
  • kontener KP-7, 37 szt., w cenie 600 zł netto za sztukę
 
Przedmioty przeznaczone do sprzedaży można obejrzeć:
  • na wysypisku śmieci w Janowie (KP-7, 29 szt.), kontakt: Bogusław Białous
tel. 693 168 660; 085 721 62 88
  • na wysypisku śmieci w Poświętnym (KP-7, 8 szt.), kontakt: Karol Sienkiewicz
tel. 888 508 107; 085 716 17 55
  • w magazynie w Suchowoli (MGB-120, 300 szt.), kontakt: Daniel Zdanewicz
tel. 510 276 428
 
 
Oferent na zakup składników majątku składa pisemną ofertę, która powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
  2. przedmiot zakupu, ilość sztuk oraz oferowaną cenę,
  3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.
       Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie Związku Gmin „Kumiałka – Biebrza” w Korycinie, ul. Knyszyńska 2A, w terminie do dnia 28 czerwca 2010 r. do godz. 10,00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2010 r. o godz. 10,15.
 
Złożona jedna ważna oferta wystarcza do przeprowadzenia przetargu. Zarząd Związku Gmin wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.
 
 
Przewodniczący Związku Gmin
„Kumiałka – Biebrza”
Mirosław Lech

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Związku Gmin „Kumiałka–Biebrza”

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-05-28

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2010-05-28

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2010-05-28