Korycin, 13 września 2010 r.
ZS – 270 – 1/10
 
 
 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę Oleju Opałowego na potrzeby Zespołu Szkół w Korycinie”
 
I Tryb postępowania:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69 - 73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)
II miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 28. 09. 2010 r. do godz. 1100
w siedzibie zamawiającego Zespół Szkół
ul. Szkolna 1
16 – 140 Korycin
Sekretariat
III miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 28. 09. 2010 r. o godz. 1115
w siedzibie zamawiającego Zespół Szkół
ul. Szkolna 1
16 – 140 Korycin
Sekretariat
 
Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierająca obowiązujące wykonawców ustalenia dotyczące przedmiotowego zamówienia.
 
 
 
  
 
 
 
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ
W KORYCINIE
 
 
 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 
Zadanie pn. „ DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY
ZESPOŁU SZKÓŁ W KORYCINIE”
 
 
 
Korycin, 13. 09. 2010 r.
 
 
Nr ZS – 1/10
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa Oleju Opałowego na potrzeby Zespołu szkół w Korycinie”.
 
I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Zespół Szkół
ul. Szkolna 1
16 – 140 Korycin
Adres strony internetowej: www.gimkorycin.com.pl
Adres poczty elektronicznej: zespolszkol5@interia.pl
Godziny urzędowania: 700 - 1500
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69 – 73 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwanej dalej „ustawą”.
W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy i akty wykonawcze do ustawy.
 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa Oleju Opałowego na potrzeby Zespołu Szkół w Korycinie” w ilości ok. 50.000 litrów.
Podane ilości oleju opałowego lekkiego są ilościami szacunkowymi i nie zobowiązują Zamawiającego do całkowitego ich zamówienia. Dostawca wyraża na powyższe zgodę i oświadcza, że nie będzie rościł z tego tytułu żądań finansowych do Zamawiającego.

W cenę paliwa dostawca wlicza koszt transportu do miejscowości w której znajduje się siedziba Zamawiającego, do wskazanego przez niego obiektu.

Dostawa nastąpi każdorazowo środkiem transportu Dostawcy w ilościach zgłaszanych przez Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia.

Paliwo musi spełniać wymagania wg norm ZN /ITN-PKN S.A. NF-219/2000 czyli zawartość siarki nie może przekraczać 0,2% (m/m), a wartość opałowa musi wynosić nie mniej
niż 42,6 MJ/kg.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Przedmiot główny- kod CPV – 09135000-4
Zamawiający nie odpuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonywania części lub całości zamówienia podwykonawcom.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 
Wymagania stawiane Wykonawcy:
 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
- Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 maja 2011 r.
 
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
   1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
   2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
    i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
   3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
2. Na potwierdzenie spełniania ww. warunków Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców pisemnych oświadczeń i dokumentów, określonych w Rozdziale VI SIWZ.
3. Warunki będą oceniane, na podstawie druku ZP-17 (spełnia/nie spełnia).
 
2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
 
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.
 
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą
 
4. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
 
4.1 jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
4.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
4.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
4.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert
4.5 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny
4.6 wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny
4.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 
 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wykonawca składa następujące dokumenty, oświadczenia i informacje:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2;
2) w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
.
2. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy załączyć dodatkowo pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1, 2, składane są przez każdego z Wykonawców oddzielnie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego powinni przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
 
 
 
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub dostarczają osobiście .
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ nie później, niż na 6 dni przed terminem składania ofert.
3. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zostanie jednocześnie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
 
VIII.OSOBY UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
 
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Jolanta Butkiewicz w godzinach 800-1400 telefonicznie (tel.085 72 19 004) lub w sekretariacie Zespołu Szkół w Korycinie, ul. Szkolna 1
 
 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego z wykorzystaniem wzoru załącznik
Nr 1 do SIWZ.
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie zamówienia.
4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką (dopuszcza się sporządzenie oferty w formie maszynopisu lub techniką komputerową) oraz podpisana wraz z załącznikami przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź ewidencji działalności gospodarczej lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty.
5. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być spięte lub zszyte i zabezpieczone w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania. Wszystkie strony powinny być kolejno ponumerowane. Brak numeracji stron oraz nie zszycie lub nie spięcie oferty nie powoduje jej odrzucenia, jednakże w takim przypadku Wykonawca nie może powoływać się, że usunięto którąś ze stron.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
7. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
8. Ofertę należy złożyć w jednej nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie jej w stanie nienaruszonym.
Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz powinna być oznakowana następująco:
 
 
Oferta na „ DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY
ZESPOŁU SZKÓŁ W KORYCINIE”
 
 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w Sekretariacie Zespołu Szkół w Korycinie, ul. Szkolna 1, 16 - 140 Korycin, (I piętro) lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru do dnia 28 września 2010 roku do godz. 1100.
2. Za termin złożenia uważa się fizyczną obecność oferty w miejscu składania ofert, określonym w ust. 1.
4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w dniu 28 września 2010 r. o godz. 1115.
5. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. Cenę oferty należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.
 2. Kalkulację cenową należy sporządzić na dzień składania oferty.
 
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
Kryteria oceny: najniższa cena 100%
Oferta najtańsza otrzyma 100 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
Cn / Cb x 100 x 100% = liczba punktów
Gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
Cb- cena oferty rozpatrywanej
100- wskaźnik stały
100 % - procentowe znaczenie kryterium cena
 
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWNIENIA PUBLICZNEGO
 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń.
 2. Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty i poda uzasadnienie wyboru.
3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
4. Umowa zostanie zawarta według wzoru określonego w załączniku Nr 3 do SIWZ,
w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1a ustawy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.
 
XV. WZÓR UMOWY
Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik Nr 3 do SIWZ.
 
XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWNIENIA
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie przepisów, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy (art. 179-183 ustawy).
 
 
Zatwierdzam:
  
 
Wykaz załączników:
1. Załącznik Nr 1 do SIWZ - wzór formularza ofertowego.
2. Załącznik Nr 2 do SIWZ - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków określonych
w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
3. Załącznik Nr 3 do SIWZ – wzór umowy
 
 
 
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Wzór formularza ofertowego
OFERTA
 
I. Dane Wykonawcy:
 
1. Pełna nazwa: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Adres: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
telefon: ................................................................fax: ......................................................
 
II. Cena oferty:
Zgłaszam gotowość wykonania zamówienia na ........................................................................., zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:
 
 
stawka podatku VAT:………%
cena brutto za 1 litr oleju :………………………………….PLN
słownie cena brutto…………………………………………………………………………….
 
Oświadczam, że:
1. Akceptuję wymóg wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: ..................................
2. Akceptuję warunki płatności oraz inne postanawiania umowy określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
 
 
 
...........................................................
(podpis Wykonawcy)
.............................., dnia ……………………………….
(miejscowość)
 
 
Załączniki:
1. ..............................................
2. ..............................................
3. .............................................. itd.
 
 
 
 
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia
 
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
 
 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
 
Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję / reprezentujemy:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.
 
 
 
……………………………………
(podpis Wykonawcy)
 
.............................., dnia ……………………………….
(miejscowość)
 
  
 
 
 
 
 
Załącznik nr 3 do SIWZ
Umowa Nr /2010
 
zawarta w dniu pomiędzy Zespołem Szkół w Korycinie,
reprezentowanym przez:
1.Dyrektora - mgr Ewę Bojarzyńską
 
zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym” z jednej strony
 
a..................................................................... ,
 
reprezentowanym przez: .........................................................
 
zwanym dalej „Wykonawcą” z drugiej strony, treści następującej
 
§1
Podstawę zawarcia umowy stanowi postępowanie przeprowadzone przez Zamawiającego, w trybie zapytanie o cenę z dnia ....
§2
1.W ramach wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać Zamawiającemu olej opałowy w ilości 50 000 litrów na warunkach określonych w niniejszej umowie i ofercie Wykonawcy.
2. Kupujący zastrzega sobie możliwość niewykorzystania przedmiotu umowy.
3. Oferta Wykonawcy stanowi integralną cześć umowy.
4. Cena oleju opałowego pierwszej dostawy nie może ulec zmianie w stosunku do ceny z formularza ofertowego złożonego przez Wykonawcę
5. Cena oleju w następnych dostawach może ulec zmianie w przypadku udokumentowanych zmian cen producenta, w wysokości odpowiadającej zmianom cen (wzrost lub spadek ceny) ogłoszonym przez producenta na stronach internetowych.
6. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dokument potwierdzający ceny paliw u producenta
§3
1.Całość zamówienia zostanie wykonana w terminie do 31.05.2011 r.
2. Pierwsza dostawa oleju opałowego nastąpi po podpisaniu umowy.
3.Dostawy realizowane będą sukcesywnie; Wykonawca w terminie do dwóch dni od otrzymania pisemnego lub telefonicznego zamówienia od Zamawiającego zobowiązany jest dostarczać przedmiot zamówienia do budynku Zespołu Szkół w Korycinie. 
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć autocysternami, na własny koszt olej opałowy w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w terminie 2 dni, licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
2. Wykonawca przedstawi, w stosunku do każdej partii dostarczonego oleju, świadectwo jakości lub orzeczenie laboratoryjne określające parametry techniczne dostarczanego oleju.
 
§5
Odbiór ilościowy dokonany zostanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami i potwierdzony przez Zamawiającego na dowodzie magazynowym WZ, towarzyszącym każdej partii dostawy.
§6
Zamawiający ma obowiązek zapłaty w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury, na rachunek wskazany przez Wykonawcę.
§7
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 1. w wysokości 20% wartości umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca
 2. w wysokości 5% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
c) w wysokości 0,5% wartość (cenny brutto) danej dostawy cząstkowej, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w §2 pkt.2.
2. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.
§8
Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Przedmiotem rokowań i negocjacji dotyczących przyszłych zmian umowy nie mogą być postanowienia, których dokonanie stanowiłoby zmianę treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
§9
1. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwe sądy powszechne po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) oraz przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego.
§10
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
 
 
ZAMAWIAJĄCY
DOSTAWCA

Metryka strony

Udostępniający: Dyrektor Zespołu Szkół

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-09-13

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2010-09-13

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2010-09-13