ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.341-12/10. Nazwa zadania:   Budowa parkingu przy kościele w Korycinie.
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Nasz Ogród Dariusz Dworakowski, ul. Chodkiewicza1,         16-070 Choroszcz.
Uzasadnienie wyboru:  Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi postawione w SIWZ i jest ofertą najkorzystniejszą.
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2011-01-04.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
---------------------------------------------------------------------------
 
Lp.:  1                       
Nazwa wykonawcy:    Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „BUD-MAX” Jarosław Barankiewicz, 
Adres Wykonawcy:              ul. Targowa 12, 19-200 Grajewo
Cena oferty brutto:               486 698,66 zł 
Liczba pkt. w kryterium cena: 92,25
 
Lp.:    2                      
Nazwa wykonawcy:     PW Izbiccy Aneta Małgorzata Izbicka
Adres Wykonawcy:              ul.  Milowa 24, 15-591 Białystok
Cena oferty brutto:               534 535,00 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 84,00
 
 
Lp.:   3                      
Nazwa wykonawcy:   BBGM Gryko Kamila
Adres Wykonawcy:              ul.  Pietrasze 43B, 15-131 Białystok
Cena oferty brutto:           518 819,90 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 86,54
 
Lp.:   4                     
Nazwa wykonawcy:   Usługi Transportowe, Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz
Adres Wykonawcy: ul. Armii Krajowej 4, 19-101 Mońki
Cena oferty brutto:    519 439,46 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 86,44
 
Lp.:   5                      
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego HYDROS Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza
 Adres Wykonawcy:   ul. Dąbrowskiego 28,   15-950 Białystok
 Cena oferty brutto:           774 700,00 zł
 Liczba pkt. w kryterium cena;   57,96
 
Lp.:   6                     
Nazwa wykonawcy:   Nasz Ogród Dariusz Dworakowski
Adres Wykonawcy: ul. Chodkiewicza1, 16-070 Choroszcz
Cena oferty brutto:    449 018,26 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00
 
Lp.:   7                     
Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe BIALEKO W.i A. Pietruczuk
Adres Wykonawcy:   Fasty, ul. Dzikowska 6, 15-694 Białystok
Cena oferty brutto:    568 330,01 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 79,00
 
Lp.:   8                     
Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Produkcyjna 102,  15-680 Białystok
Cena oferty brutto    521 877,69 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 86,03
 
Lp.:   9                   
Nazwa wykonawcy:   Konsorcjum Firm
P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk – Lider Konsorcjum,
BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof – Partner,  Szuszalewo 34,16-200 Dąbrowa B.                                                                                                                             
Adres Wykonawcy: ul. ul. M. Konopnickiej 37A, 16-200 Dąbrowa B
Cena oferty brutto:    585 099,70 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 76,74
 
Lp.:   10                     
Nazwa wykonawcy:   Zakład Budowy Dróg i Mostów Edward Donejko
Adres Wykonawcy: ul. Topolowa 2
Cena oferty brutto:    596 266,14 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 75,30
 
Lp.:   11                   
Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Drogowe SOKOLIK Zbigniew Sokolik,                      Adres Wykonawcy: ul. Palmowa 54, 15-795 Białystok
Cena oferty brutto:    554 693,26 zł
Liczba pkt. w kryterium cena:80,95
 
Lp.:   12                    
Nazwa wykonawcy:   ZUP Przedsiębiorstwo Budowlane Handlowo-Usługowe                      Adres Wykonawcy: ul. Palmowa 56,  15-795 Białystok
Cena oferty brutto:    577 903,39 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 77,69
 
Lp.:   13                    
Nazwa wykonawcy:   Prywatne Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych POLDREN                       Adres Wykonawcy: ul. Wypusty 5, 16-300 Augustów
Cena oferty brutto:    891 037,54 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 50,39
 
  
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:
W prowadzonym postępowaniu  nie odrzucono żadnych  ofert.
 
3. Działając   na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z postępowania następujących  Wykonawców:
W prowadzonym postępowaniu  nie wykluczono żadnych  wykonawców.
                                                                                            
 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności w ciągu 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2)   odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.)
 
____________________________________
Kierownik Zamawiającego
 
      Wójt
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-12-22

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2010-12-22

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2010-12-22