IN.341-13/10
Korycin, 2011-01-03
 
ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.341-13/10. Nazwa zadania:   Budowa świetlicy wiejskiej w Krukowszczyźnie.
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: BAZ-BUD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bazyl Stepaniuk,  ul. Stokrotki 37, 15-554 Białystok.
Uzasadnienie wyboru:  Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi postawione w SIWZ i jest ofertą najkorzystniejszą.
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2011-01-17.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
---------------------------------------------------------------------------
 
Lp.:  1                        
Nazwa wykonawcy:    ST Twarowscy sj
Adres Wykonawcy:    ul. Szosa Baranowicka 60, Zaścianki,  15-521 Białystok       
Cena oferty brutto:    772 658,27  zł                                                                                               
Liczba pkt. w kryterium cena: 83,32
 
Lp.:    2                     
Nazwa wykonawcy:    Firma Remontowo-Budowlana      Czołpik Tadeusz
Adres Wykonawcy:    ul. Robotnicza 16, 15-187 Białystok  
Cena oferty brutto:    869 046,97  zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 74,08
 
Lp.:   3                      
Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego HYDROS sp.j. Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza
Adres Wykonawcy:   ul. Dąbrowskiego 28,  15-950 Białystok
Cena oferty brutto    933 300,00  zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 68,98
 
Lp.:   4                     
Nazwa wykonawcy:   AKCESS Starosta i Wspólnicy                
Adres Wykonawcy: ul. Radzymińska 14,  15-863 Białystok                                                                            
Cena oferty brutto:   791 875,64  zł                                                                                                          
Liczba pkt. w kryterium cena: 81,30
 
Lp.:   5                      
Nazwa wykonawcy:  PPUH GENO Andrzej Gieniusz                                                                  
Adres Wykonawcy:  ul. Witosa 135,  16-100 Sokółka                                                                                       
Cena oferty brutto   897 310,00  zł                                                                                                            
Liczba pkt. w kryterium cena;   71,75   
 
Lp.:   6                      
Nazwa wykonawcy: Konsorcjum Firm:  
BBWW sp. z o.o. Lider
BUDBAUM S.A. uczestnik konsorcjum                                                                                           
Adres Wykonawcy:  ul. Wiewiórcza 66,  15-532 Białystok  ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 9B, 15-381 Białystok                                                                                    
Cena oferty brutto    689 854,71  zł                          
Liczba pkt. w kryterium cena;   93,32
 
Lp.:   7                     
Nazwa wykonawcy:  BAZ-BUD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bazyl Stepaniuk                                                        
Adres Wykonawcy:   ul. Stokrotki 37,  15-554 Białystok                                                                             
Cena oferty brutto    643 821,96  zł                                                                                                         
Liczba pkt. w kryterium cena;   100,00
 
Lp.:   8                     
Nazwa wykonawcy: ZUP Przedsiębiorstwo Budowlane Handlowo-Usługowe sp. z o.o.                                                                
Adres Wykonawcy:  ul. Palmowa 56,  15-795 Białystok                                                                               
Cena oferty brutto   742 437,34  zł                                                                                                         
Liczba pkt. w kryterium cena;   86,71
 
Lp.:   9                      
Nazwa wykonawcy:  R.M. Budownictwo Makal, Siegieńczuk, sp.j.                                                
Adres Wykonawcy:  Ignatki 40/1,  16-001 Kleosin                                                                                   
Cena oferty brutto   767 132,43  zł                                                                                                             
Liczba pkt. w kryterium cena;  83,92
 
Lp.:   10                    
Nazwa wykonawcy:  BRABUD Sc. A. Rutkowski, J. Rutkowski                                              
Adres Wykonawcy:   ul. Sobolewska 4A, 15-560 Białystok                                                                               
Cena oferty brutto    868 999,90   zł
Liczba pkt. w kryterium cena;   74,08
 
Lp.:   11                      
Nazwa wykonawcy:  Zakład Ogólnobudowlany Wiesław Szerszunowicz,                                                
Adres Wykonawcy:   kol. Zabłudów 5/2,  16-060 Zabłudów                                                                         
Cena oferty brutto    748 209,33   zł                                                                                                        
 Liczba pkt. w kryterium cena;   86,04
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:
 
W prowadzonym postępowaniu  nie odrzucono żadnych  ofert.
 
3. Działając   na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z postępowania następujących  Wykonawców:
 
W prowadzonym postępowaniu  nie wykluczono żadnych  wykonawców.
                                                                                             
 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności w ciągu 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.)
 
____________________________________
Kierownik Zamawiającego
 
     Wójt
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2011-01-04

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2011-01-04

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2011-01-04