IN.341-6/10
Korycin, 2010-06-14
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.341-6/10. Nazwa zadania: Modernizacja drogi rolniczej w Krukowszczyźnie.
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Zakład Budowy Dróg i Mostów Edward Donejko, ul. Topolowa 2, 16-123 Kuźnica.
 
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi postawione w SIWZ i jest ofertą najkorzystniejszą.
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-06-28.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
---------------------------------------------------------------------------
 
Lp.: 1
Nazwa wykonawcy: ZW „STOK” Jerzy Matowicki, Tadeusz Oleński
Adres Wykonawcy: Stok 27, 16-140 Korycin
Cena oferty brutto: 226 809,59 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 74,08
 
Lp.: 2
Nazwa wykonawcy: Sokólskie Przedsiębiorstwo Drogowe sp. z o.o .
Adres Wykonawcy: Ul. Wodna 7, 16-100 Sokółka
Cena oferty brutto: 409 600,57 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 41,02
 
 
Lp.: 3
Nazwa wykonawcy: Zakład Budowy Dróg i Mostów Edward Donejko .
Adres Wykonawcy: Ul. Topolowa 2, 16-123 Kuźnica
Cena oferty brutto: 168 021,90 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:
 
W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert.
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że z postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców.
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności w ciągu 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm)
 
____________________________________
Kierownik Zamawiającego
WÓJT
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-06-16

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2010-06-16

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2010-06-16