IN.341-1/10
Korycin, 2010-02-17
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.341-1/10. Nazwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych w Korycinie.”
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Sokólskie Przedsiębiorstwo Drogowe sp. z o.o., ul. Wodna 7, 16-100 Sokółka.
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi postawione w SIWZ, jest ofertą o najniższej zaoferowanej cenie.
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-02-26. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
 
Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena netto
Cena brutto
Liczba punktów
1
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane SANBUD sp. z o.o.
ul. Krucza 5/1, lok. 8, 15-346 Białystok
1 256 757,81 zł
1 533 244,53 zł
61,53
2
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe UNIDROG sp. z o.o.
ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo
1 081 362 14 zł
1 319 261,81 zł
71,51
3
AB „Kauno tiltai”
Ateities pl. 46, LT-52105 Kaunas Litwa
1 746 035,31 zł
2 130 163,08 zł
44,28
4
P.H.U. KAMPOL Barbara Szymczyk
ul. Konopnickiej 37A, 16-200 Dąbrowa Białostocka
934 542,68 zł
1 140 142,07 zł
82,74
5
Sokólskie Przedsiębiorstwo Drogowe sp. z o.o.
ul. Wodna 7, 16-100 Sokółka
773 285,85 zł
943 408,74 zł
100,00
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
 
___________________________________
Kierownik Zamawiającego
 
WÓJT
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-02-17

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2010-02-17

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2010-02-17