Numer sprawy: IN.341-15/10
Korycin, 2010-12-27
 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
     dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.341-15/10 Nazwa zadania:  Przygotowywanie i wydawanie posiłków w ramach Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Biasiada Weselna Bienasz i Wspólnicy Spółka Jawna

Kumiała 51, 16-140 Korycin

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi postawione w SIWZ i jest ofertą najkorzystniejszą.
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2011-01-03
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 

Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena netto
Cena brutto
1
Bar „MILENIUM”
Celina Wiszowata
os. Południe 26A,
19-203 Grajewo
5,94 zł
6,42 zł
2
Biesiada Weselna Bienasz i Wspólnicy Spółka Jawna
Kumiała 51,
16-140 Korycin
5,83 zł
6,30 zł

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
 
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
Liczba pkt w kryterium
 ....................
Liczba pkt w kryterium
....................
Razem
1
 98,13
------------------------
-----------------------
  98,13 pkt.
2
 100,00
-----------------------
-----------------------
  100,00 pkt.
 
 
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 
  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 
____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Wójt
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-12-28

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2010-12-28

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2010-12-28