IN.341-10/10
Korycin, 2010-08-12
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.341-3/10. Nazwa zadania. "Dowóz uczniów do szkoły i z powrotem do miejsca zamieszkania z terenu gminy Korycin w roku szkolnym 2010/2011”.
 
1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przewóz Osób Krzysztof Strzymiński Mielniki 1,
16-140 Korycin
 
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi postawione w SIWZ i jest ofertą najkorzystniejszą.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-08-22.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
---------------------------------------------------------------------------
Lp.: 1
Nazwa wykonawcy: AKCES-PIOMAR s.c. Andrzej Sural, Wiesław Pińczuk USŁUGI PRZEWOZOWE,
Adres Wykonawcy: 15-642 Białystok, ul. Lewandowa 62
Cena oferty brutto:12,30 zł/km
Liczba pkt. w kryterium cena: 30
 
Lp.: 2
Nazwa wykonawcy: Przewóz Osób Krzysztof Strzymiński
Adres Wykonawcy: Mielniki 1, 16-140 Korycin
 
Cena oferty brutto: 3,75 zł/km
Liczba pkt. w kryterium cena: 100
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert.
 
W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty: --------------------------------------------
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z postępowania następujących Wykonawców:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności w ciągu 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm)
 
____________________________________
Kierownik Zamawiającego
 
Wójt
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-08-12

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2010-08-12

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2010-08-12