IN.341-8/10
Korycin, 2010-06-23
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.341-8/10. Nazwa zadania: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Zabytki królewskiego Korycina”.
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Gmina Korycin zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Korycin
ul. Knyszyńska 2a
16-140 Korycin
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.korycin.pl  oraz BIP
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym, koszt 20,00 zł plus VAT.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Zabytki królewskiego Korycina”.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
Wspólny Słownik Zamówień: 71 24 70 00 - 1 nadzór nad robotami budowlanymi
71 52 00 00 – 9 usługi nadzoru budowlanego
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
VI. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia : 2013-10-31
 
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
    i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
  1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
.2 Ocena będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów w formie spełnia/nie spełnia.
3 Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków
oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.
4 Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powinien złożyć dokumenty zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 87, poz 605).
 
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 

Nazwa kryterium
Waga
Cena ofertowa
100

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 09 lipca 2010 r. do godziny 09:00.
w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Korycin
Ul. Knyszyńska 2a
16-140 Korycin
Pokój nr 2 (sekretariat)
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 9 lipca 2010 r. o godzinie 09:10.
w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Korycin
Ul. Knyszyńska 2a
16-140 Korycin
Pokój narad
 
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni,
 
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest ustanowienie dynamicznego systemu zakupów.
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.
 
XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 179814-2010 dnia 2010-06-23
 
___________________________________
Kierownik Zamawiającego
 
Wójt
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Janusz Rak - Inwestycje, zamowienia publiczne, gospodarka przestrzenna

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-06-23

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2016-10-24

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2016-10-24