Korycin, 2010-05-17
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.341-5/10. Nazwa zadania: Rozbudowa budynku przystanku PKS w Korycinie.
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) Gmina Korycin zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego Gmina Korycin
Adres zamawiającego Knyszyńska 2a
Kod Miejscowość 16-140 Korycin
Telefon: 85 722-91-96
Faks: 85 722-91-80
adres strony internetowej www.korycin.pl
adres poczty elektronicznej inwestycjeug@op.pl
Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.korycin.pl  oraz BIP
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Korycin, pok. nr 7). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Opłata za udostępnienie Specyfikacji wynosi 61,00 zł brutto oraz pokrywa koszty druku oraz przekazania.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Rozbudowa budynku przystanku PKS wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Słowiańskiej w Korycinie
 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
45213311-6 roboty budowlane w zakresie przystanków autobusowych
45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę
45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów
45330000-9 hydraulika i roboty sanitarne
45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
VI. Termin wykonania zamówienia:
2011-04-30
 
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
 
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
 
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
 
 
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5000.00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 

Lp.
Nazwa kryterium
Waga
1
Cena
100

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2010-06-08 do godz. 09:00
w siedzibie zamawiającego
Gmina Korycin
Knyszyńska 2a
16-140 Korycin
pokój nr 2
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-06-08 o godz. 09:10
w siedzibie zamawiającego
Gmina Korycin
Knyszyńska 2a
16-140 Korycin
pokój narad
 
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
 
XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia:132354-2010 . Data zamieszczenia 2010-05-17.
 
 
____________________________________
Kierownik Zamawiającego
 
WÓJT
Mirosław Lech

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-05-18

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2010-05-19

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2010-05-18