IN.341-8/10
Korycin, 2010-07-28
 
ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.341-8/10. Nazwa zadania: Nadzór inwestorski - Zabytki królewskiego Korycina.
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Biuro Usług KONSUL-BUD Wiesław Minkiewicz
ul. Witosa 102, 16-100 Sokółka
 
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi postawione w SIWZ i jest ofertą najkorzystniejszą.
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-08-04.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
---------------------------------------------------------------------------
 
Lp.: 1
Nazwa wykonawcy: BrusTad Tadeusz Bruszewski
Adres Wykonawcy: ul. Hiszpańska 9, 15-633 Białystok Cena oferty brutto: 134 200,00 zł brutto
Liczba pkt. w kryterium cena: 0 pkt.
 
Lp.: 2
Nazwa wykonawcy: Biuro Usług KONSUL-BUD Wiesław Minkiewicz
Adres Wykonawcy: ul. Witosa 102, 16-100 Sokółka
Cena oferty brutto: 74 660,00 zł brutto
Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00 pkt.
 
Lp.: 3
Nazwa wykonawcy: BUMOR Andrzej Morga
Adres Wykonawcy: Chylice, ul. Ogrodowa 18, 96-313 Jaktorów
Cena oferty brutto: 129 000,00 zł brutto
Liczba pkt. w kryterium cena: 0 pkt.
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:
 
W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty:
-----------------------------------------------------------------------------------
 
Lp.:
Nazwa wykonawcy: Adres Wykonawcy: ul.
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:
 
Uzasadnienie prawne odrzucenia:
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z postępowania następujących Wykonawców:
 
Lp.: 1
Nazwa wykonawcy: BrusTad Tadeusz Bruszewski
Adres Wykonawcy: ul. Hiszpańska 9, 15-633 Białystok
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: W dniu 12 lipca 2010 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw. Termin wyznaczony do uzupełnienia minął 15 lipca 2010 r. o godz. 12:00. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił dokumentów.
Uzasadnienie prawne wykluczenia: art. 24, ust.2 pkt.4 – z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 
Lp.: 3
Nazwa wykonawcy: BUMOR Andrzej Morga
Adres Wykonawcy: Chylice, ul. Ogrodowa 18, 96-313 Jaktorów
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: W dniu 12 lipca 2010 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw. Termin wyznaczony do uzupełnienia minął 15 lipca 2010 r. o godz. 12:00. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił dokumentów.
Uzasadnienie prawne wykluczenia: art. 24, ust.2 pkt.4 – z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności w ciągu 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.)
 
____________________________________
Kierownik Zamawiającego
 
Wójt
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-08-02

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2010-08-02

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2010-08-02