IN.341-3/10
Korycin, 2010-05-19
 
 ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.341-3/10. Nazwa zadania: Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zygmunta III Wazy w Korycinie.
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych sp.j. Jankowski, Sienicki, ul. Żabia 6, 18-400 Łomża.
 
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi postawione w SIWZ i jest ofertą najkorzystniejszą.
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-06-01.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
---------------------------------------------------------------------------
 
Lp.: 1
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych sp.j. Jankowski, Sienicki,
Adres Wykonawcy: ul. Żabia 6, 18-400 Łomża
Cena oferty brutto: 88 672,88 zl
Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00
 
Lp.: 4
Nazwa wykonawcy: Białostockie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Kombatantów 2, 15-110 Białystok
Cena oferty brutto: 106 680,90 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 83,12
 
Lp.: 5
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych ELTOR Białystok sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Elewatorska 11, 15-620 Białystok
Cena oferty brutto: 92 720,00 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 95,63
 
Lp.: 6
Nazwa wykonawcy: ELBOR Eugeniusz Borowik
Adres Wykonawcy: ul. Żubrów 25, 15-540 Białystok
Cena oferty brutto: 99 065,46 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 89,51
 
Lp.: 7
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe EKTO sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Elewatorska 17/1, 15-620 Białystok
Cena oferty brutto: 97 356,00 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 91,08
 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:
 
W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty:
-----------------------------------------------------------------------------------
 
Lp.: 2
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Gromko
Adres Wykonawcy: ul. Jasionówka 8, 16-200 Dąbrowa Białostocka
Nr zadania:
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Pomimo wezwania do uzupełnienia dokumentów Wykonawca w wyznaczonym terminie ich nie uzupełnił czyli nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Pomimo wezwania do wyjaśnienia treści oferty w sprawie wyceny słupów niezgodnie z przedmiarem Wykonawca nie złożył w wyznaczonym terminie tych wyjaśnień.
Uzasadnienie prawne odrzucenia: Art. 24, ust.2, pkt.4
Art. 90, ust.3
 
Lp.: 8
Nazwa wykonawcy: Zakład Instalacyjno-Budowlany Henryk Jabłoński
Adres Wykonawcy: ul. Nowogródzka 2c/9, 15-490 Białystok
Nr zadania:
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Pomimo wezwania do uzupełnienia dokumentów Wykonawca w wyznaczonym terminie ich nie uzupełnił czyli nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Pomimo wezwania do wyjaśnienia treści oferty w sprawie wyceny słupów niezgodnie z przedmiarem Wykonawca nie złożył w wyznaczonym terminie tych wyjaśnień.
Uzasadnienie prawne odrzucenia: Art. 24, ust.2, pkt.4
Art. 90, ust.3
 
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z postępowania następujących Wykonawców:
 
Lp.: 3
Nazwa wykonawcy: Zakład Instalacji Elektrycznych ELTOM Tomasz Truchan
Adres Wykonawcy: ul. Kościuszki 11/7, 19-420 Kowale Oleckie
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Pomimo wezwania do uzupełnienia dokumentów Wykonawca w wyznaczonym terminie ich nie uzupełnił czyli nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Uzasadnienie prawne odrzucenia: Art. 24, ust. 2, pkt.4
 
Lp.: 9
Nazwa wykonawcy: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Malinowski Kazimierz
Adres Wykonawcy: ul. Słowackiego 54, 16-300 Augustów
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Pomimo wezwania do uzupełnienia dokumentów Wykonawca w wyznaczonym terminie ich nie uzupełnił czyli nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 
Uzasadnienie prawne odrzucenia: Art. 24, ust. 2, pkt.4
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności w ciągu 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm)
 
____________________________________
Kierownik Zamawiającego
 
Wójt
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-05-21

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2010-05-21

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2010-05-21