UCHWAŁY RADY GMINY KORYCIN W V-tej KADENCJI
(lata 2006 - 2010)
 

UCHWAŁA NR I/1/06
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Korycin.
UCHWAŁA NR I/2/06
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Korycin.
UCHWAŁA NR I/3/06
w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
UCHWAŁA NR I/4/06
w sprawie wyboru członków Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Gminy Korycin.
UCHWAŁA NR II/5/06
w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do reprezentowania Gminy Korycin w Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza".
UCHWAŁA NR II/6/06
w sprawie ustalenia diety Radnym Gminy Korycin.
UCHWAŁA NR II/7/06
w sprawie ustalenia diety Przewodniczącemu Rady Gminy Korycin.
UCHWAŁA NR II/8/06
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2006 rok.
UCHWAŁA NR II/9/06
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki rolnej niezabudowanej, położonej w miejscowości Stok, na mienie komunalne Gminy Korycin.
UCHWAŁA NR II/10/06
w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów w jazdach lokalnych za używanie samochodu, nie będącego własnością pracodawcy, do celów służbowych.
UCHWAŁA NR II/11/06
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Korycin oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta.
UCHWAŁA NR II/12/06
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
UCHWAŁA NR II/13/06
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
UCHWAŁA NR III/14/06
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2007 rok.
UCHWAŁA NR III/15/06
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok.
UCHWAŁA NR III/16/06
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na 2007 rok.
UCHWAŁA NR III/17/06
w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Gospodarki i Budżetu.
UCHWAŁA NR III/18/06
w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Sokółce pani Heleny Sobolewskiej i pana Antoniego Pakuły.
UCHWAŁA NR III/19/06
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.
UCHWAŁA NR III/20/06
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2006 rok.
UCHWAŁA NR III/21/06
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku.
UCHWAŁA NR III/22/06
w sprawie wprowadzenia innych niż wymienione w ustawie zwolnień przedmiotowych z podatku od posiadania psów.
UCHWAŁA NR III/23/06
uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.
UCHWAŁA NR III/24/06
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego.
UCHWAŁA NR IV/25/07
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2007 rok.
UCHWAŁA NR IV/26/07
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania: dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Korycin.
UCHWAŁA NR IV/27/07
w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespole szkół i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Korycin.
UCHWAŁA NR IV/28/07
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów pracujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Korycin.
UCHWAŁA NR IV/29/07
w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce.
UCHWAŁA NR IV/30/07
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.
UCHWAŁA NR IV/31/07
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Korycin z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.
UCHWAŁA NR IV/32/07
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Korycin w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
UCHWAŁA NR IV/33/07
w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
UCHWAŁA NR IV/34/07
uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Korycin do Związku Komunalnego „Biebrza”.
UCHWAŁA NR V/35/07
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2007 rok.
UCHWAŁA NR V/36/07
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
UCHWAŁA NR V/37/07
w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z realizacją Projektu: „Nasza Szkoła, opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej”.
UCHWAŁA NR VI/38/07
w sprawie wyznaczenia trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do udziału w pracach komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Korycinie.
UCHWAŁA NR VI/39/07
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Korycin, położonej w miejscowości Korycin.
UCHWAŁA NR VI/40/07
w sprawie przystąpienia Gminy Korycin do Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”.
UCHWAŁA NR VI/41/07
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2007 roku.
UCHWAŁA NR VI/42/07
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
UCHWAŁA NR VI/43/07
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
UCHWAŁA NR VI/44/07
w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przysługujących Gminie Korycin lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa.
UCHWAŁA NR VI/45/07
w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Korycin uprawnienia ustalania ich wysokości.
UCHWAŁA NR VI/46/07
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2007 rok.
UCHWAŁA NR VII/47/07
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2007 rok.
UCHWAŁA NR VII/48/07
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
UCHWAŁA NR VIII/49/07
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2007 rok.
UCHWAŁA NR VIII/50/07
w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
UCHWAŁA NR VIII/51/07
w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników.
UCHWAŁA NR VIII/52/07
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
UCHWAŁA NR VIII/53/07
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Korycin, położonej w miejscowości Brody.
UCHWAŁA NR VIII/54/07
w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
UCHWAŁA NR VIII/55/07
w sprawie wyboru ławnika z terenu gminy Korycin do Sądu Rejonowego w Sokółce.
UCHWAŁA NR VIII/56/07
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
UCHWAŁA NR VIII/57/07
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
UCHWAŁA NR VIII/58/07
w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Korycin.
UCHWAŁA NR VIII/59/07
w sprawie powołania p.o. Skarbnika Gminy Korycin.
UCHWAŁA NR IX/60/07
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2007 rok.
UCHWAŁA NR IX/61/07
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
UCHWAŁA NR IX/62/07
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku.
UCHWAŁA NR IX/63/07
uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia innych niż wymienione w ustawie zwolnień przedmiotowych z podatku od posiadania psów.
UCHWAŁA NR IX/64/07
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Korycin oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
UCHWAŁA NR IX/65/07
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Korycin oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
UCHWAŁA NR IX/66/07
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.
UCHWAŁA NR X/67/07
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2007 rok.
UCHWAŁA NR X/68/07
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2007 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.
UCHWAŁA NR X/69/07
w sprawie ustalenia diety radnym gminy Korycin.
UCHWAŁA NR X/70/07
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku.
UCHWAŁA NR X/71/07
w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2007 – 2013.
UCHWAŁA NR X/72/07
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2008 rok.
UCHWAŁA NR X/73/07
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.
UCHWAŁA NR X/74/07
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na 2008 rok.
UCHWAŁA NR XI/75/08
w sprawie sprostowania błędów w uchwale budżetowej Nr X/67/07 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2007 roku.
UCHWAŁA NR XI/76/08
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korycin na 2008 rok.
UCHWAŁA NR XI/77/08
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania: dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Korycin.
UCHWAŁA NR XI/78/08
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.
UCHWAŁA NR XI/79/08
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Korycin z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.
UCHWAŁA NR XI/80/08
w sprawie ustalenia opłat za odprowadzanie i przyjmowanie ścieków na terenie Gminy Korycin.
UCHWAŁA NR XI/81/08
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Korycin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
UCHWAŁA NR XI/82/08
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki rolnej niezabudowanej, położonej w miejscowości Korycin, na mienie komunalne Gminy Korycinhwalenia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na 2008 rok.
UCHWAŁA NR XI/83/08
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany kategorii drogi.
UCHWAŁA NR XI/84/08
w sprawie współdziałania z Gminą Suchowola w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa sieci dróg gminnych na obszarze Gmin Korycin i Suchowola”.
UCHWAŁA NR XII/85/08
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
UCHWAŁA NR XII/86/08
w sprawie znian w budżecie Gminy Korycin na 2008 rok.
UCHWAŁA NR XII/87/08
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności.
UCHWAŁA NR XII/88/08
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Korycin w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
UCHWAŁA NR XII/89/08
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Krukowszczyzna w Gminie Korycin.
UCHWAŁA NR XII/90/08
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Dzięciołówka w Gminie Korycin.
UCHWAŁA NR XII/91/08
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Korycin.
UCHWAŁA NR XII/92/08
uchylająca uchwałę w sprawie współdziałania z Gminą Suchowola w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa sieci dróg gminnych na obszarze Gmin Korycin i Suchowola”.
UCHWAŁA NR XII/93/08
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Korycin i Gminą Suchowola w sprawie realizacji zadania pn. „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”.
POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE
pomiędzy GMINĄ KORYCIN reprezentowaną przez Wójta Gminy – Mirosława Lecha a GMINĄ SUCHOWOLA reprezentowaną przez Burmistrza - Jerzego Omielana.
zawarte w dniu 21 kwietnia 2008 r. w Korycinie
UCHWAŁA NR XIII/94/08
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2008 rok.
UCHWAŁA NR XIII/95/08
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Krukowszczyzna w Gminie Korycin.
UCHWAŁA NR XIII/96/08
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Dzięciołówka w Gminie Korycin.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2008 rok.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korycin.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Korycin.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Korycin.
w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Białystok na realizację wspólnego przedsięwzięcia dotyczącego uzyskania rezerwacji częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz (WIMAX) na obszarze przetargowym 20.1.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2008 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu na dofinansowanie remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1315B Dzięciołówka - Długi Ług - Białousy.
w sprawie określenia wysokości środków z budżetu Gminy Korycin planowanych na realizację programów operacyjnych.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Korycin.
w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Korycin o inne formy wychowania przedszkolnego.
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Korycin.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. „Odkryj Region Podlaski”.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Korycin oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Korycin oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Korycin.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Edukacji w Gminie Korycin.
w sprawie ustalenia organizacji zespołów wychowania przedszkolnego.
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Korycin.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Korycinie.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2008 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2008 rok.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane oraz dokumentacje konserwatorskie i archeologiczne badania wykopaliskowe przy zabytkach położonych na obszarze Gminy Korycin.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.
w zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korycin.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Korycin.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Korycinie do gminnego zasobu nieruchomości.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Korycin.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2008 rok.
w sprawie zapewnienia środków finansowych na inwestycję realizowaną w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.
w sprawie przystąpienia Gminy Korycin do Lokalnej Grupy Działania Fundacja Biebrzańska.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2008 rok. 
w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.
w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Korycin na lata 2008 – 2013”.
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Korycin na lata 2008 – 2032”.
w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi z dnia 26 listopada 2008 r. na działalność Wójta Gminy Korycin.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2008 rok.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2009 roku.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2009 rok.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na 2009 rok.
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korycin na 2009 rok.
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin „Kumiałka – Biebrza”.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Korycin z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki rolnej niezabudowanej, położonej w miejscowości Korycin, na mienie komunalne Gminy Korycin.
w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.  
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Korycin na lata 2008 – 2013”.  
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korycin na 2009 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009 rok.
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, prowadzonych przez Gminę Korycin.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Korycinie.
uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. „Odkryj Region Podlaski”.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „ Ziemia Korycińska – wczoraj i dziś dawnego pogranicza”, wspólnie z Parafią Rzymsko – Katolicką p.w. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi z dnia 31 marca 2009 roku na działalność Wójta Gminy Korycin.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009 rok.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej prawa własności do nieruchomości położonej w Korycinie.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009 rok.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korycin.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009 rok.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Korycin.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korycin.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy urzędowej miejscowości „Aulakowszczyzna” na „Holakowszczyzna”.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Korycin działki niezabudowanej, położonej w miejscowości Korycin.
w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Korycin.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Krukowszczyzna i Dzięciołówka w Gminie Korycin.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009 rok.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Korycin nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Korycin.
w sprawie określenia wysokości środków z budżetu Gminy Korycin planowanych na realizację programów operacyjnych.
w sprawie udzielenia w 2010 roku pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1328B i 1329B na terenie Gmin Janów i Korycin”.
w sprawie zapewnienia środków finansowych na inwestycję realizowaną w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji wychowania przedszkolnego.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Korycin, położonej w miejscowości Korycin.
w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z realizacją Projektu pn. „Edukacja przedszkolna szansą na lepszą przyszłość wszystkich dzieci z Gminy Korycin”.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji wychowania przedszkolnego.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Korycin, położonej w miejscowości Krukowszczyzna.
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin „Kumiałka – Biebrza”.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do udzielania pomocy w zakresie dożywiania.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009 rok.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. 
w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin oraz warunków i trybu tego obniżenia.
uchylająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do udzielania pomocy w zakresie dożywiania.
uchylająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia rzeczowe w formie posiłków.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009 rok.
uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.
w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości, stanowiących własność Gminy Korycin oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na rok 2010.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki rolnej niezabudowanej, położonej w miejscowości Bombla, na mienie komunalne Gminy Korycin.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2010 roku.
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Korycin z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2010 rok.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok. 
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na 2010 rok. 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do udzielania pomocy w zakresie dożywiania.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2010 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Korycin na lata 2008 – 2013”.
w sprawie udzielenia w 2010 roku pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu na opracowanie dokumentacji w zakresie realizacji projektu pn. „Integracja dróg lokalnych z drogą krajową nr 8”.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2010 rok.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.
w sprawie przystąpienia Gminy Korycin do Związku Komunalnego „Biebrza” i przyjęcia jego Statutu.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Korycin za 2009 rok.
w sprawie ustalenia opłat za odprowadzanie i przyjmowanie ścieków na terenie Gminy Korycin.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korycin.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2010 rok.
w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Zabytki królewskiego Korycina”.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2010 rok.
w sprawie przyjęcia przez Gminę Korycin prowadzenia zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Korycin
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w obrębie wsi Wojtachy, stanowiących własność Gminy Korycin i Pana Leszka Sienkiewicz
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w obrębie wsi Wojtachy, stanowiących własność Gminy Korycin i Pani Jadwigi Marchalewicz
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w obrębie wsi Wojtachy, stanowiących własność Gminy Korycin i Pani Lucyny Roszko
w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Bombla na lata 2010 – 2017”
w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Krukowszczyzna na lata 2010 – 2017”
w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Ostra Góra na lata 2010 – 2017”
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Korycin na lata 2008 – 2013”
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2010 roku pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1328B i 1329B na terenie Gmin Janów i Korycin”
uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2010 roku pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu na opracowanie dokumentacji w zakresie realizacji projektu pn. „Integracja dróg lokalnych z drogą krajową nr 8”
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2010 rok
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korycin za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Korycin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia rzeczowe w formie posiłków
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 
w sprawie utworzenia wraz z innymi samorządami gminnymi spółki prawa handlowego pn. „Wodociągi Podlaskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zaściankach.
w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Korycinie przy ulicy Grodzieńskiej 36 oraz nabycie prawa odrębnej własności budynków na rzecz Gminy Korycin.
w sprawie współdziałania Gminy Korycin z innymi gminami w celu przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne pod nazwą: „Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do Internetu Gmin: Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Suchowola, Korycin, Jasionówka”.
w sprawie zapewnienia środków finansowych na inwestycję realizowaną w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2010 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji wychowania przedszkolnego.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia rzeczowe w formie posiłków.
w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Razem lepiej. Transgraniczny projekt rozwoju turystycznego”.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2010 rok.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Korycin, położonych w miejscowości Bombla
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych na mienie komunalne Gminy Korycin, stanowiących własność Pana Piotra Borysa
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych na mienie komunalne Gminy Korycin, stanowiących własność Pana Alojzego Kalinowskiego
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych na mienie komunalne Gminy Korycin, stanowiących własność Pana Jarosława Kowejszy
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej na mienie komunalne Gminy Korycin, stanowiącej własność Pana Bogusława Daukszy
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych na mienie komunalne Gminy Korycin, stanowiących własność Pani Elżbiety Rudzińskiej
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych na mienie komunalne Gminy Korycin, stanowiących własność Pana Bolesława Bogusława Krynickiego
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych na mienie komunalne Gminy Korycin, stanowiących własność Państwa Wiesława i Elżbiety Burzyńskich
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych na mienie komunalne Gminy Korycin, stanowiących własność Pana Alberta Stanisława Karnego
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej na mienie komunalne Gminy Korycin, stanowiącej własność Pana Jerzego Buraka
uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
w sprawie utworzenia rachunku dochodów
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Korycinie
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2010 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Ostra Góra na lata 2010 – 2017”

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2005-09-09

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2010-11-18

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2005-09-09