UCHWAŁA NR III/21/06 RADY GMINY KORYCIN
28 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku.

     Na podstawie art. 14 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 i Nr 220, poz. 1601) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 53,69zł od psa podlegającego podatkowi.

 

§ 2. 1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku, podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

§ 3. 1. Pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa powierza się sołtysom.

2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psów w wysokości 5% od zainkasowanej kwoty.

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIX/106/04 Rady Gminy Korycin z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 198, poz. 2752).

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 


1)  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Przewodniczący Rady
Józef Gliński

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2007-01-04

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2007-01-04

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2007-01-04