ZARZĄDZENIE NR 78/05 WÓJTA GMINY KORYCIN
z dnia 3 stycznia 2005 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania Uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. Sposób wykonania uchwał podjętych na XXI Sesji Rady Gminy Korycin w dniu 30 grudnia 2004 r. określają harmonogramy stanowiące załączniki od Nr 1 do Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Mirosław Lech

 

Uchwały Rady Gminy Korycin IV kadencji (2002-2006) - ciąg dalszy:

 

UCHWAŁA NR XXV/142/05
w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu gminy.
UCHWAŁA NR XXVI/143/05
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korycin.
UCHWAŁA NR XXVI/144/05
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Korycinie.
UCHWAŁA NR XXVI/145/05
w sprawie przystąpienia do programu edukacyjnego "Ośrodki przedszkolne - szansa na dobry start" prowadzonego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
UCHWAŁA NR XXVI/146/05
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2005 rok.
UCHWAŁA NR XXVII/147/05
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Korycin.
UCHWAŁA NR XXVII/148/05
w sprawie ustalenia diety radnym gminy Korycin.
UCHWAŁA NR XXVII/149/05
w sprawie utworzenia Internetowego Rynku Rolno - Towarowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży.
UCHWAŁA NR XXVII/150/05
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
UCHWAŁA NR XXVIII/151/05
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2005 rok.
UCHWAŁA NR XXVIII/152/05
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
UCHWAŁA NR XXVIII/153/05
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
UCHWAŁA NR XXVIII/154/05
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
UCHWAŁA NR XXVIII/155/05
w sprawie przystąpienia gminy Korycin do Związku Komunalnego "Biebrza".
UCHWAŁA NR XXVIII/156/05
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki rolnej niezabudowanej stanowiącej własność gminy Korycin, położonej w miejscowości Brody.
UCHWAŁA NR XXIX/157/05
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2005 rok.
UCHAŁA NR XXIX/158/05
w sprawie zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego.
UCHWAŁA NR XXIX/159/05
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania: dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Korycin.
UCHWAŁA NR XXIX/160/05
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2006 rok.
UCHWAŁA NR XXIX/161/05
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok.
UCHWAŁA NR XXIX/162/05
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Gospodarki i budżetu na 2006 rok.
UCHWAŁA NR XXX/163/06
w sprawie budżetu gminy Korycin na 2006 rok.
UCHWAŁA NR XXX/164/06
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.
UCHWAŁA NR XXX/165/06
w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na obszarze gminy Korycin.
UCHWAŁA NR XXX/166/06
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korycin.
UCHWAŁA NR XXX/167/06
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania.
UCHWAŁA NR XXX/168/06
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Korycin z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.
UCHWAŁA NR XXX/169/06
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do udzielania pomocy w zakresie dożywiania.
UCHWAŁA NR XXX/170/06
w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia rzeczowe w formie posiłków.
UCHWAŁA NR XXX/171/06
w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.
UCHWAŁA NR XXX/172/06
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki rolnej niezabudowanej, położonej w miejscowości Korycin na mienie komunalne Gminy Korycin.
UCHWAŁA NR XXX/173/06
uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie odznak Gminy Korycin.
UCHWAŁA NR XXX/174/06
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w punktowej rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
UCHWAŁA NR XXXI/175/06
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
UCHWAŁA NR XXXI/176/06
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
UCHWAŁA NR XXXI/177/06
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze.
UCHWAŁA NR XXXI/178/06
w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół w Korycinie.
UCHWAŁA NR XXXI/179/06
zmieniająca uchwałę zatwierdzającą "Plan rozwoju miejscowości Korycin".
UCHWAŁA NR XXXI/180/06
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w punktowej rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
UCHWAŁA NR XXXII/181/06
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2006 rok.
UCHWAŁA NR XXXII/182/06
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
UCHWAŁA NR XXXII/183/06
w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Korycin.
UCHWAŁA NR XXXII/184/06
w sprawie zaciągnięcia kredytu pomostowego na realizacje przedsięwzięcia objętego Sektorowym Programem Operacyjnym.
UCHWAŁA NR XXXIV/185/06
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Korycin na okres powyżej trzech lat.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2005-02-07

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2011-11-16

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2005-02-07