UCHWAŁY RADY GMINY KORYCIN W VI-tej KADENCJI
(lata 2010 - 2014)

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Korycin
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Korycin
w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
w sprawie wyboru członków Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Gminy Korycin
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Korycin na lata 2008 – 2015”
w sprawie ustalenia diety radnym Gminy Korycin
w sprawie ustalenia diety Przewodniczącemu Rady Gminy Korycin
w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do reprezentowania Gminy Korycin w Związku Gmin „Kumiałka – Biebrza”
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Korycin
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2011 – 2020
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na rok 2011
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2011 rok
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na 2011 rok
w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Gospodarki i Budżetu
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2010 rok 
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Korycin na lata 2011 – 2016”
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2011 – 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2011 rok
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w obrębie wsi Korycin
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2011 rok
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Korycin do Zgromadzenia Związku Komunalnego „Biebrza”
w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Korycin do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2011 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2018
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Korycin z organizacjami pozarządowymi na lata 2011 – 2014
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Korycin oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Korycin za 2010 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Korycin za 2010 rok
w sprawie współpracy w ramach Projektu pn. „Wschodnioeuropejski Klaster Produktu Regionalnego”
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2011 – 2020
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego „Biebrza”
w sprawie przystąpienia Gminy Korycin do spółki prawa handlowego pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym
w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania własnego Gminy Korycin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn. „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2011 rok
w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Korycin o inne formy wychowania przedszkolnego
w sprawie ustalenia organizacji punktów przedszkolnych
uchylająca uchwały w sprawie ustalenia organizacji zespołów wychowania przedszkolnego
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korycin
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Korycin
w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2011 – 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2011 rok
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korycin, położonej w miejscowości Korycin przy ulicy Rynek 15
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korycin, położonej w miejscowości Korycin przy ulicy Rynek 12
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korycin, położonej w miejscowości Zabrodzie 1a
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korycin, położonej w miejscowości Wyłudy
UCHWAŁA NR IX/54/2011
w sprawie wyboru ławników z terenu Gminy Korycin do Sądu Rejonowego w Sokółce
UCHWAŁA NR IX/55/2011
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Korycin
UCHWAŁA NR IX/56/2011
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
UCHWAŁA NR IX/57/2011
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
UCHWAŁA NR IX/58/2011
w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Korycin”
UCHWAŁA NR IX/59/2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2011 – 2020
UCHWAŁA NR IX/60/2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2011 rok
UCHWAŁA NR X/61/2011
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
UCHWAŁA NR X/62/2011
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2012 – 2020.
UCHWAŁA NR X/63/2011
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na rok 2012
UCHWAŁA NR X/64/2011
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok
UCHWAŁA NR X/65/2011
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2012 rok
UCHWAŁA NR X/66/2011
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok
UCHWAŁA NR X/67/2011
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na 2012 rok
UCHWAŁA NR X/68/2011
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Korycin” Panu Jarosławowi Zygmuntowi Dworzańskiemu
UCHWAŁA NR X/69/2011
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Korycin” Panu Mieczysławowi Kazimierzowi Baszko
UCHWAŁA NR X/70/2011
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Korycin” Panu Danielowi Górskiemu
UCHWAŁA NR X/71/2011
w sprawie ustalenia diety Przewodniczącemu Rady Gminy Korycin
UCHWAŁA NR XI/72/2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2011 – 2020
UCHWAŁA NR XI/73/2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2011 rok
UCHWAŁA NR XII/74/2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2012 – 2020
UCHWAŁA NR XII/75/2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2012 rok
UCHWAŁA NR XII/76/2012
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku
UCHWAŁA NR XII/77/2012
w sprawie powierzenia Urzędowi Gminy Korycin wykonywania obsługi finansowo – księgowej Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie
UCHWAŁA NR XII/78/2012
w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej
UCHWAŁA NR XII/79/2012
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
UCHWAŁA NR XII/80/2012
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Korycinie przy ulicy Grodzieńskiej 24
UCHWAŁA NR XII/81/2012
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 15 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korycin oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
UCHWAŁA NR XII/82/2012
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie
UCHWAŁA NR XIII/83/2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2012 – 2020
UCHWAŁA NR XIII/84/2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2012 rok
UCHWAŁA NR XIII/85/2012
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Korycin na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019
UCHWAŁA NR XIII/86/2012
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korycin w 2012 roku
UCHWAŁA NR XIII/87/2012
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym
UCHWAŁA NR XIII/88/2012
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie
UCHWAŁA NR XIII/89/2012
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
UCHWAŁA NR XIII/90/2012
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Korycin
UCHWAŁA NR XIII/91/2012
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Korycin
UCHWAŁA NR XIV/92/2012
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
UCHWAŁA NR XIV/93/2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Korycin za 2011 rok
UCHWAŁA NR XIV/94/2012
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Korycin za 2011 rok
UCHWAŁA NR XIV/95/2012
w sprawie podziału Gminy Korycin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
UCHWAŁA NR XIV/96/2012
w sprawie podziału Gminy Korycin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
UCHWAŁA NR XIV/97/2012
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2012 – 2020
UCHWAŁA NR XIV/98/2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2012 rok
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Korycin
w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2012 – 2026
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2012 rok
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Korycin, stanowiącej własność Danuty Kalenik
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2012 – 2026
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2012 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin „Kumiałka – Biebrza”
w sprawie powierzenia obowiązkowego zadania własnego Gminy Korycin komunalnej spółce prawa handlowego pn. „Wodociągi Podlaskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zaściankach
w sprawie cen i stawek zapewniających pokrycie uzasadnionych kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków
w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za wodę
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2012 – 2026
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2012 rok
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów pracujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Korycin
w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na rok 2013
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korycin
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Korycin
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na 2013 rok
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2013 rok
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2012 – 2026
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2012 rok
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Korycin, stanowiącej własność Stanisława Sulimy
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Korycin oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
UCHWAŁA NR XX/130/2013
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030
UCHWAŁA NR XX/131/2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2013 rok
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Korycinie
w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Korycin
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Korycin za 2012 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Korycin za 2012 rok
UCHWAŁA NR XXII/136/2013
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030
UCHWAŁA NR XXII/137/2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2013 rok
w sprawie wystąpienia Gminy Korycin ze Związku Komunalnego „Biebrza”
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i zwolnienie z przetargowego trybu zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korycin, położonej w miejscowości Korycin przy ulicy Grodzieńskiej
w sprawie przyjęcia przez Gminę Korycin prowadzenia zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej na mienie komunalne Gminy Korycin, stanowiącej własność Pana Piotra Borysa
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej na mienie komunalne Gminy Korycin, stanowiącej własność Pana Jana Kozłowskiego
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej na mienie komunalne Gminy Korycin, stanowiącej własność Pana Zbigniewa Piotra Kozłowskiego
UCHWAŁA NR XXIII/144/2013
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030
UCHWAŁA NR XXIII/145/2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2013 rok
w sprawie udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1307B, 1313B, 1316B Korycin – Rudka – Milewszczyzna – Aulakowszczyzna – Przystawka – Janów – Długi Ług – Ostra Góra – Łosiniec”
w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Korycin
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2013 rok
UCHWAŁA NR XXIV/149/2013
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin „Kumiałka – Biebrza”
w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Korycin
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
UCHWAŁA NR XXV/155/2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2013 rok
UCHWAŁA NR XXV/156/2013
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030
UCHWAŁA NR XXVI/157/2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2013 rok
UCHWAŁA NR XXVI/158/2013
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030
UCHWAŁA NR XXVI/159/2013
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na rok 2014
UCHWAŁA NR XXVI/160/2013
w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2014 – 2030.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Korycin, stanowiącej własność Gminy Korycin na inną nieruchomość
w sprawie ustalenia diet radnym Gminy Korycin
w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady korzystania z Parku Plebańskiego w Korycinie
w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
UCHWAŁA NR XXVI/165/2013
w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Korycinie w 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na 2014 rok
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2014 rok
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie pieniężnej
w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w zakresie dożywiania
w sprawie przyjęcia Programu osłonowego dla potrzeb realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Korycinie
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku
UCHWAŁA NR XXVII/175/2014
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2014 rok
UCHWAŁA NR XXVII/176/2014
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2014 – 2030
UCHWAŁA NR XXVIII/177/2014
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2014 rok
UCHWAŁA NR XXVIII/178/2014
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2014 – 2030
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Korycin za 2013 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Korycin za 2013 rok
UCHWAŁA NR XXIX/181/2014
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2014 – 2030
w sprawie przyjęcia środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności na realizację zadania pn. „Działania na rzecz opracowania zasad gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Korycin” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie pieniężnej
w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w zakresie dożywiania
w sprawie udzielenia w 2014 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Sokólskiemu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1307B, 1313B, 1316B Korycin – Rudka – Milewszczyzna – Aulakowszczyzna – Przystawka – Janów – Długi Ług – Ostra Góra – Łosiniec”
w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1307B, 1313B, 1316B Korycin – Rudka – Milewszczyzna – Aulakowszczyzna – Przystawka – Janów – Długi Ług – Ostra Góra – Łosiniec”
UCHWAŁA NR XXX/187/2014                     
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2014 rok
UCHWAŁA NR XXX/188/2014
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2014 – 2030
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Korycin
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Korycin
w sprawie współpracy z gminą litewską Kalvarija dotyczącej wspólnej realizacji Projektu pn. „Pogranicze polsko – litewskie – tygiel wspólnych smaków” w ramach Transgranicznego Programu Współpracy Litwa – Polska 2007 - 2013
w sprawie członkowstwa Gminy Korycin w Lokalnej Grupie Działania Fundacja Biebrzańska
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Korycin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
w sprawie współpracy partnerskiej Gminy Korycin ze wspólnotą terytorialną wsi Sewerynówka na Ukrainie
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie
w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014 - 2020
UCHWAŁA NR XXXI/197/2014
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2014 rok
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2014 – 2030
w sprawie przekazania Gminie Janów do realizacji zadania transportu ucznia niepełnosprawnego i udzielenia dotacji na ten cel
w sprawie udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1307B, 1313B, 1316B Korycin – Rudka – Milewszczyzna – Aulakowszczyzna – Przystawka – Janów – Długi Ług – Ostra Góra – Łosiniec”
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2014 rok
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2014 – 2030

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-12-02

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2014-11-04

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2010-12-02