Uchwała Nr IV/19/10 Rady Gminy Korycin
z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2010 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675)oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i NR 238, poz. 1578) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXX/200/09 Rady Gminy Korycin z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korycin na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1. dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały; 

2. dochody budżetu gminy określone w § 1 uchwały wynoszą 12 628 101 zł z tego: 

1) bieżące w wysokości 9 214 312 zł, 

2) majątkowe w wysokości 3 413 789 zł, 

3. dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały; 

4. wydatki budżetu gminy określone w § 2 uchwały wynoszą 16 012 569 zł, z tego: 

1) bieżące w wysokości 9 420 092 zł, 

2) majątkowe w wysokości 6 592 477 zł, 

5. załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXX/200/09 Rady Gminy Korycin z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniony Uchwałą Nr XXXI/211/10 Rady Gminy Korycin z dnia 26 stycznia 2010 r. Uchwałą Nr XXXII/214/10 Rady Gminy Korycin z dnia 30 marca 2010 r. Uchwałą Nr XXXVI/234/10 Rady Gminy Korycin z dnia 29 czerwca 2010 r. Uchwałą Nr XXXVII/244/10 Rady Gminy Korycin z dnia 26 sierpnia 2010 r i Uchwałą Nr XXXVIII/248/10 Rady Gminy Korycin z dnia 13 września 2010 r.„Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 

6. deficyt budżetu gminy określony w § 5 uchwały wynosi 3 384 468 zł, i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 384 468 zł, 

7. łączna kwota przychodów budżetu określona w § 6 uchwały wynosi 3 813 391 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu określona w § 6 uchwały wynosi 428 923 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, 

8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek określone w § 7 uchwały i zaciąganych na: 

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu wynoszą: 1 500 000 zł. 

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wynoszą: 3 384 468 zł, 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą: 428 923 zł, 

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą: 1 500 000 zł. 

9. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/200/09 Rady Gminy Korycin z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniony Uchwałą Nr XXXI/211/10 Rady Gminy Korycin z dnia 26 stycznia 2010 r. Uchwałą Nr XXXII/214/10 Rady Gminy Korycin z dnia 30 marca 2010 r. Uchwałą Nr XXXVI/234/10 Rady Gminy Korycin z dnia 29 czerwca 2010 r i Uchwałą Nr XXXVIII/248/10 Rady Gminy Korycin z dnia 13 września 2010 r, "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Korycin" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, 

10. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/200/09 Rady Gminy Korycin z dnia 29 grudnia 2009 r "Prognoza łącznej kwoty długu i spłat gminy na rok 2010 i lata następne" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały, 

§ 2. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Korycin na 2010 rok stanowią załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 

Przewodniczący Rady

Józef Gliński

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2011-01-19

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2011-01-19

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2011-01-19