UCHWAŁA NR V/22/11 RADY GMINY KORYCIN
z dnia 8 marca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2011 rok

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr III/11/10 Rady Gminy Korycin z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2011 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 33, poz. 455 z dnia 4 lutego 2011 r.) wprowadza się następujące zmiany: 

1. dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały; 

2. dochody budżetu gminy określone w § 1 uchwały wynoszą 18 032 496 zł z tego: 

1) bieżące w wysokości 8 749 652 zł, 

2) majątkowe w wysokości 9 282 844 zł, 

3. dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały; 

4. wydatki budżetu gminy określone w § 2 uchwały wynoszą 19 542 762 zł, z tego: 

1) bieżące w wysokości 8 744 659 zł, 

2) majątkowe w wysokości 10 798 103 zł, 

5. załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Korycin z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korycin na 2011 rok .„Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 

6. deficyt budżetu gminy określony w § 5 Uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Korycin z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korycin na 2011 rok wynosi 1 510 266 zł, i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 510 266 zł, 

7. łączna kwota przychodów budżetu określona w § 6 Uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Korycin z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korycin na 2011 rok wynosi 2 790 053 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu określona w § 6 Uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Korycin z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korycin na 2011 rok wynosi 1 279 787 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, 

8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek określone w § 7 Uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Korycin z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korycin na 2011 rok i zaciąganych na: 

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu wynoszą: 7 000 000 zł. 

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wynoszą: 1 510 266 zł, 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą: 1 279 787 zł, 

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą: 1 500 000 zł. 

9. Upoważnia się Wójta do : 

1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: 

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7 000 000,00 zł; 

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 510 266 zł; 

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 279 787 zł; 

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 500 000,00 zł; 

2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 

3) Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 

4) Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

5) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 

6) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 

7) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 

8) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

§ 2. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Korycin na 2011 rok stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

Przewodniczący Rady
Józef Gliński

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2011-03-14

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2011-03-14

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2011-03-14