UCHWAŁA NR XI/72/2011
RADY GMINY KORYCIN
z dnia 29 grudnia 2011 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2011 – 2020 

        Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835 i Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz. 1386 i Nr 240 poz. 1429) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226 poz. 1475 i Nr 238 poz. 1578) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r, Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), Rada Gminy Korycin postanawia: 

§ 1. W uchwale Nr III/10/10 Rady Gminy Korycin z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2011 - 2020 zmienionej Uchwałą Nr V/21/11 Rady Gminy Korycin z dnia 8 marca 2011 r. zmienionej Uchwałą Nr VII/37/2011 Rady Gminy Korycin z dnia 31 maja 2011 r. Uchwałą Nr VIII/48/2011 Rady Gminy Korycin z dnia 30 sierpnia 2011 r. i Uchwałą Nr  IX/59/2011 z dnia 24 października 2011 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1)  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Korycin z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2011 – 2020 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korycin na lata 2011 - 2020 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2)  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Korycin z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2011 – 2020 – „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2014 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korycin na lata 2011 – 2020 stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.  

 

Przewodniczący Rady
Józef Gliński

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2011-12-30

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2011-12-30

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2011-12-30