UCHWAŁA NR X/62/2011
RADY GMINY KORYCIN
z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2012 – 2020.

 

            Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835 i Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz. 1386 i Nr 240 poz. 1429) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz., 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), Rada Gminy Korycin postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Korycin na lata 2012 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć  realizowanych w latach  2012 – 2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. Upoważnić Wójta  do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta  do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych  realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:

1.      Uchwała Rady Gminy Korycin Nr III/10/10 Rady Gminy Korycin z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2011 – 2020.

2.      Uchwała Rady Gminy Korycin Nr V/21/11 Rady Gminy Korycin z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2011 – 2020.

3.      Uchwała Rady Gminy Korycin Nr VII/37/2011 Rady Gminy Korycin z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2011 – 2020.

4.      Uchwała Rady Gminy Korycin Nr VIII/48/2011 Rady Gminy Korycin z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2011 – 2020.

5.      Uchwała Rady Gminy Korycin Nr IX/59/2011 Rady Gminy Korycin z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2011 – 2020.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z  mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

 

Przewodniczący Rady
Józef Gliński

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2011-12-28

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2011-12-28

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2011-12-28