UCHWAŁA NR X/63/2011
RADY GMINY KORYCIN
z dnia 22 grudnia 2011 r

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na rok 2012

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r, Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835 i Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz. 1386 i Nr 240 poz. 1429) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 13 634 849,00 zł, z tego: 

1. bieżące w wysokości 9 944 271,00 zł, 

2. majątkowe w wysokości 3 690 578,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, 

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 12 847 142,00 zł, z tego: 

1. bieżące w wysokości 9 426 276,00 zł, 

2. majątkowe w wysokości 3 420 866,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2. 

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1. ogólną w wysokości - 75 000,00 zł, 

2. celową w wysokości - 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z Załącznikiem nr 3. 

§ 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 787 707,00 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 787 707,00 zł. 

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 787 707,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4. 

§ 7. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 500 000,00 zł; 

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 45 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

2. Ustala się wydatki w kwocie 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 

3. Ustala się dochody w kwocie 15 000,00 zł i wydatki w kwocie 15 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5. 

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 9 700,00 zł; wydatki – 9 700,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6. 

§ 11. Upoważnia się Wójta do: 

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł; 

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 

3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

4. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

5. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań 

6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 

7. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 

8. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy 

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 

Przewodniczący Rady
Józef Gliński  

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2011-12-28

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2011-12-28

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2011-12-28