UCHWAŁA NR XX/147/2020

UCHWAŁA NR XX/147/2020
RADY GMINY KORYCIN

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na rok 2021 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 oraz art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 869, 1622, 1649 i 2020, oraz 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 19 027 707,90 zł, z tego: 

1. bieżące w wysokości 15 110 486,81 zł, 

2. majątkowe w wysokości 3 917 221,09 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, 

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 18 582 634,90 zł, z tego: 

1. bieżące w wysokości 14 665 413,81 zł, 

2. majątkowe w wysokości 3 917 221,09 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2. 

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1. ogólną w wysokości – 150 000,00 zł, 

2. celową w wysokości - 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z Załącznikiem nr 3. 

§ 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 445 073,00 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie: 445 073,00 zł,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 445 073,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4. 

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie  500 000,00 zł;

2. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 949 515,59 zł;

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 60 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 99 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 

3. Ustala się dochody w kwocie 8 000,00 zł i wydatki w kwocie 8 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5. 

§ 10. Upoważnia się Wójta do: 

1. Zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Gminy

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 

3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

4. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady

     Iwona Chwiećko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Skarbnik Gminy

Data wytworzenia: 2020-12-29

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2020-12-31

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2020-12-31