UCHWAŁA NR XXI/155/2021

UCHWAŁA NR XXI/155/2021
RADY GMINY KORYCIN

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2021 rok

     

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 869, 1622, 1649 i 2020, oraz 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/147/2020 Rady Gminy Korycin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r.  poz. 356) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2) dochody budżetu gminy określone w § 1 uchwały wynoszą 17 175 370,00 zł z tego:

a) bieżące w wysokości 15 091 786,81 zł,

b) majątkowe w wysokości 2 083 583,19 zł,

3) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;

4) wydatki budżetu gminy określone w § 2 uchwały wynoszą 18 438 437,98 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości      14 891 216,89 zł,

b) majątkowe w wysokości  3 547 221,09 zł,

5) § 4 Uchwały Nr XX/147/2020 Rady Gminy Korycin z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2021 rok - „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6) § 5 Uchwały Nr XX/147/2020 Rady Gminy Korycin z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2021 rok otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości 1 263 067,98 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 263 067,98 zł”

7) § 6  Uchwały Nr XX/147/2020 Rady Gminy Korycin z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2021 rok otrzymuje brzmienie: „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 708 140,98 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 445 073,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.”

§ 2. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Korycin na 2021 rok stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                                                             

 

Przewodniczący Rady

                                                                                                  Iwona Chwiećko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Skarbnik Gminy

Data wytworzenia: 2021-02-24

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2021-03-03

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2021-03-03