UCHWAŁA NR XXI/156/2021

UCHWAŁA NR XXI/156/2021
RADY GMINY KORYCIN

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2021 – 2033

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 869, 1622, 1649 i 2020, oraz 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Gminy Korycin postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Korycin na lata 2021 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć  realizowanych w latach  2021 – 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta  do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Upoważnić Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy Korycin Nr XX/148/2020 Rady Gminy Korycin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2021 – 2033.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 lutego 2021 r.

Przewodniczący Rady

     Iwona Chwiećko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Skarbnik Gminy

Data wytworzenia: 2021-02-24

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2021-03-03

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2021-03-03