Zarządzenia Wójta Gminy Korycin
w VI-tej kadencji

(lata 2010 - 2014)

 

w sprawie zmiany projektu uchwały budżetowej Gminy Korycin na 2011 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2010 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Korycin na 2010 r.
w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Korycin na 2011 r.
w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt gminy.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2011 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu Współpracy Gminy Korycin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011–2014.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Korycin.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2011r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie.
w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Korycin za rok 2010.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korycin za 2010 rok.
zmieniające zarządzenie w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2011 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Korycin na 2011 r.
ZARZĄDZENIE NR 20/11
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2011 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Korycin na 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę kredytów i pożyczek, których termin płatności przypada na 2011 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2011 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Korycin na 2011 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2011/2012.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2011 r. 
w sprawie powołania  zespołu interdyscyplinarnego.
zmieniające zarządzenie w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2011 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Korycin na 2011 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Korycin za I półrocze 2011 roku
w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2011 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Korycin na 2011 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, które finansowane są ze środków publicznych, a ich wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 Euro.
w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych.
zmieniające w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2011r. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Korycin na 2011r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2011 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Korycin na 2011 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2012 – 2020.
w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Korycin na 2012 rok
ZARZĄDZENIE NR 46/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2011 r. 
w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2012 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2012 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2012 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2012 roku
w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Korycin
w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korycin za 2011 rok
w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Korycin za rok 2011
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2012 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2012 r.
w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2012 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2012 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2012 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2012/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2012 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2012 r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Korycinie
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2012 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2012 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Korycin za I półrocze 2012 roku
ZARZĄDZENIE NR 73/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2012 r.
ZARZĄDZENIE NR 74/2012
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2012 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2012 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2012 r.
w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Korycin na 2013 rok
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2012 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2012 r.
w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2012 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2013 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2013 roku
w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Korycin za rok 2012
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korycin za 2012 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 92/2013
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 93/2013
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Gminy Korycin z organizacjami pozarządowymi za 2012 rok”
ZARZĄDZENIE NR 95/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 96/2013
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030
ZARZĄDZENIE NR 97/2013
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2013 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, których termin płatności przypada na 2013 rok
 ZARZĄDZENIE NR 99/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 100/2013
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 101/2013
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
ZARZĄDZENIE NR 103/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 104/2013
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 105/2013
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i  materiałów dydaktycznych w roku szkolnym 2013/2014
ZARZĄDZENIE NR 107/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 108/2013
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 109/2013
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Korycin za I półrocze 2013 roku
ZARZĄDZENIE NR 111/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 112/2013
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030
ZARZĄDZENIE NR 113/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 114/2013
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 115/2013
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030
ZARZĄDZENIE NR 116/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 117/2013
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 118/2013
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2014 – 2030.
w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Korycin na 2014 rok
ZARZĄDZENIE NR 121/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2013 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2013 r.
ZARZĄDZENIE Nr 123/2013 
w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie
ZARZĄDZENIE NR 125/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 126/2013
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030
ZARZĄDZENIE NR 127/2013
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 128/2013
w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 129/2013
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 130/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2013 r.
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Urzędzie Gminy Korycin
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie
ZARZĄDZENIE NR 133/2014
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 135/2014
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2014 – 2030
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2014 roku
ZARZĄDZENIE NR 137/2014
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 138/2014
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2014 – 2030
w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Korycin za rok 2013
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Gminy Korycin z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok”
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
ZARZĄDZENIE NR 142/2014
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korycin za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 143/2014
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 144/2014
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 145/2014
w sprawie określenia formy przekazywania Wójtowi Gminy sprawozdań budżetowych przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Korycin
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, które finansowane są ze środków publicznych, a ich wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 Euro
w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych
ZARZĄDZENIE NR 149/2014
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 150/2014
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2014r.
w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie
ZARZĄDZENIE NR 152/2014
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 153/2014
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
ZARZĄDZENIE NR 156/2014
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 157/2014
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Korycin
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 161/2014
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2014 r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Korycinie
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2014/2015
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Korycin za I półrocze 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2014 r.
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
w sprawie zasad rozliczania kosztów podróży zagranicznych uczniów zorganizowanych w ramach Programu: „ Uczenie się przez całe życie"
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 170/2014
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 172/2014
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 173/2014
w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Korycin na 2015 rok
ZARZĄDZENIE NR 174/2014
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2015 – 2031
ZARZĄDZENIE NR 175/2014
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 176/2014
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2014 r.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-12-22

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2015-01-14

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2010-12-22