ZARZĄDZENIE NR 37/2011 WÓJTA GMINY KORYCIN
z dnia 1 września 2011 r.
      w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, które finansowane są ze środków publicznych, a ich wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 Euro

 

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) i art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) zarządzam, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2011 roku wprowadzam w Urzędzie Gminy Korycin Regulamin udzielania zamówień publicznych, które finansowane są ze środków publicznych, a ich wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 Euro.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam poszczególnym komórkom organizacyjnym Urzędu Gminy Korycin.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem i realizacją Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2011-09-09

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2011-09-09

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2011-09-09