ZARZĄDZENIE NR 47/2011
WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2011 r. 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r, Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835 i Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707)  zarządza się, co następuje: 

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia. 

§ 2. Objaśnienia do zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia. 

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi: 

1. dochody – 17 267 354 zł. 

1) bieżące – 9 354 704 zł. 

2) majątkowe – 7 912 650 zł. 

2. wydatki – 18 777 620 zł. 

1) bieżące – 9 344 818 zł 

2) majątkowe – 9 432 802 zł. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Wójt
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2012-01-13

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2012-01-13

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2012-01-13