ZARZĄDZENIE NR 1/10 WÓJTA GMINY KORYCIN
z dnia 14 grudnia 2010 r. 
w sprawie zmiany projektu uchwały budżetowej Gminy Korycin na 2011 rok

 

       Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675) i art 230 ust. 1 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) oraz Uchwały Nr XXXVI/238/10 Rady Gminy Korycin z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co nastepuje:

§ 1. Zmieniam projekt uchwały budżetowej Gminy Korycin na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na 2011 r stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. Projekt zmienionej uchwały budżetowej wraz z materiałami wymienionymi w § 2 podlega przedłożeniu Radzie Gminy w terminach i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-12-22

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2010-12-22

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2010-12-22