ZARZĄDZENIE NR 14/11 WÓJTA GMINY KORYCIN
z dnia 21 marca 2011 r. 
                  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 

     Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578)  oraz  § 11 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Korycin z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2011 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego S. A. Oddział w Białymstoku w łącznej wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Bombli” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

§ 2.  Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco.

§ 3. Źródłem spłaty pożyczki będzie pomoc w formie dotacji przyznana przez Samorząd Województwa Podlaskiego na podstawie umowy Nr 00036-6922-UM1000133/10 z dnia 21 grudnia 2011 r. na dofinansowanie inwestycji pn. . „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bombla” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2011-03-25

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2011-03-25

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2011-03-25