ZARZĄDZENIE NR 16/11 WÓJTA GMINY KORYCIN
z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korycin za 2010 rok

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz  art. 267  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) zarządza się, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 rok zawierające:

1) zestawienie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) zestawienie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3) przychody, rozchody, wynik budżetu oraz źródła jego finansowania – zgodnie z załącznikiem Nr 3;

4) zmiany w planie wydatków na realizacje programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego – zgodnie z załącznikiem Nr 4;

5) zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych - zgodnie z załącznikiem nr 5;

6) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 6;

7) część opisową do sprawozdania, stanowiącą załacznik Nr 7.

§2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przedłożyć:

1) Radzie Gminy Korycin;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2011-04-01

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2011-04-01

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2011-04-01