ZARZĄDZENIE NR 5/10 WÓJTA  GMINY  KORYCIN
z dnia 31 grudnia 2010r.
w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt gminy
 
 
     Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  Dz.U. z 2003 roku  Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; Dz. U. z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 roku  Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; Dz. U. z 2008 roku Nr 180 poz. 1111,  Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 roku Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 roku Nr 23 poz. 295 ze zmianami. Dz. U. z 2001 roku Nr 120 poz.1268; Dz. U. z 2002 roku Nr 113 poz. 984; Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717,  Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2007 roku Nr 220 poz. 1600; Dz. U. z 2009 roku Nr 216 poz. 1367, Dz. U. Nr 98 poz. 817) oraz art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 36 pkt 2, lit.f, art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 roku Nr 175 poz. 1362 ze zmianami: Nr 157 poz. 1241, Nr 202 poz. 1551, Nr 219 poz. 1706, Nr 221 poz. 1738; Dz. U. z 2010 roku Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125 poz. 842) zarządza się co następuje :
 

§ 1

1.  Sprawienie pogrzebu na koszt Gminy Korycin realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie.

2.  Pochowanie zwłok następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez urząd stanu cywilnego właściwego dla miejsca zgonu.

§ 2 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie wykonuje prawo do pochowania zmarłego, jeżeli zwłoki nie zostaną pochowane przez inne uprawnione osoby lub podmioty.
2. Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego lub jego życzeniem, jeśli jest znane.

            W sytuacji kiedy nie jest możliwe ustalenie wyznania osoby zmarłej, bądź gdy była ona osobą niewierzącą, pogrzeb powinien być przeprowadzony z uwzględnieniem panujących w tym zakresie miejscowych zwyczajów i tradycji.

§ 3 

1. Dokonanie niezbędnych czynności związanych z pogrzebem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie zleca firmom  zawodowo zajmujących się pochówkiem.

2. Łączny koszt organizacji pogrzebu nie może przekroczyć kwoty zasiłku pogrzebowego określonego według odrębnych przepisów obowiązujących w dniu pogrzebu.

§ 4 

1. Zakres usług pogrzebowych powinien obejmować wszystkie podstawowe czynności, które  w konkretnym przypadku niezbędne są do sprawienia pochówku zgodnie z wyznawanymi zasadami religijnymi lub przekonaniami w sprawach religii.
2. Czynności o których mowa w ust. 1 w szczególności obejmują:
1) przechowywanie zwłok,
2) przygotowanie zmarłego do pochówku,
3) zakup niezbędnego ubrania,
4) zakup trumny, symbolu religijnego, tabliczki, klepsydr i wieńca,
5) transport zwłok,
6) obsługę pochówku,
7) wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu,
8) inne czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem i
    miejscowymi zwyczajami.
3. Pochówku dokonuje się na cmentarzach położonych na terenie gminy Korycin.

4. Sprawianie pochówku na innym cmentarzu, niż te o których mowa w ust. 3 może być dokonane pod warunkiem, że koszt takiego pogrzebu nie będzie wyższy od kosztów pochówku sprawianego na cmentarzach na terenie gminny Korycin.

§ 5

           Zapłaty lub zwrotu kosztów za sprawienie pogrzebu dokonuje się na podstawie wniosku i faktur przedstawionych przez osoby, które dokonały pochówku lub faktury wystawionej przez  firmę, której pochówek został zlecony oraz dowodu wpłaty/pokwitowania za posługę duszpasterską

i inne opłaty za usługi pogrzebowe dokonane przez duchownego zgodnie z wyznaniem.

§ 6

            Zarządzenie obowiązuje od dnia podjęcia.
 
Wójt
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2011-02-17

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2011-02-17

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2011-02-17