ZARZĄDZENIE NR 8/11 WÓJTA GMINY KORYCIN
z dnia 25 lutego 2011 r.
   w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu Współpracy Gminy Korycin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 – 2014

 

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 4 uchwały Nr XXXIX/249/10 Rady Gminy Korycin z dnia 4 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2010 r. Nr 267, poz. 3310) zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Korycin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 – 2014 w terminie od 7 do 22 marca 2011 roku.

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu Programu Współpracy na stosownym formularzu, którego wzór zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Korycin i na stronie internetowej Urzędu Gminy Korycin.

2. Informację o rozpoczęciu konsultacji, wraz z projektem Programu Współpracy Gminy Korycin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 – 2014 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Korycin.

3. Uczestnicy konsultacji składają opinie osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy, drogą pocztową bądź elektroniczną w formie kompletnie wypełnionego formularza, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2011-03-03

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2011-03-03

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2011-03-03