ZARZĄDZENIE NR 24/2011 WÓJTA GMINY KORYCIN
z dnia 26 maja 2011 r. 

 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę kredytów i pożyczek, których termin płatności przypada na 2011 rok

      Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146)  oraz  § 11 pkt 1 uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Korycin z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2011 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 33, poz. 455 z dnia 4 lutego 2011 r.) zmienionego § 1  pkt 9 Uchwały Nr V/22/11 Rady Gminy Korycin z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2011 r (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 101, poz. 1175 z 12 kwietnia 2011 r.)  zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w łącznej wysokości 2 639 390,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy, trzysta dziewięćdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek, których termin płatności przypada na 2011 r. – 1 129 124 zł (słownie: jeden milion, sto dwadzieścia dziewięć tysięcy, sto dwadzieścia cztery złotych) oraz na pokrycie deficytu budżetu – 1 510 266 zł (słownie: jeden milion pięćset dziesięć tysięcy, dwieście sześćdziesiąt sześć złotych).

§ 2. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco.

§ 3. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2011-06-07

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2011-06-07

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2011-06-07