ZARZĄDZENIE NR 4/10 WÓJTA GMINY KORYCIN
z dnia 31 grudnia 2010 r.   

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Korycin na 2011 r.       

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078 i Nr 238, poz. 1578)zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Korycin na 2011 r. zgodnie z załącznikami Nr 1. i Nr 2.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r.  

Wójt
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2011-01-20

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2011-01-20

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2011-01-20