Zarządzenia Wójta Gminy Korycin
w V-tej kadencji
(lata 2006 - 2010)

ZARZĄDZENIE NR 1/07
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarowych.
ZARZĄDZENIE NR 2/07
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
ZARZĄDZENIE NR 3/07
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
ZARZĄDZENIE NR 4/07
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Korycin za 2006 rok.
ZARZĄDZENIE NR 5/07
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2007r.
ZARZĄDZENIE NR 6/07
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Korycinie.
ZARZĄDZENIE NR 7/07
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Korycinie i trubu pracy komisji konkursowej.
ZARZĄDZENIE NR 8/07
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Korycin.
ZARZĄDZENIE NR 9/07
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Korycinie.
ZARZĄDZENIE NR 10/07
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2007 r.
ZARZĄDZENIE NR 11/07
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Korycinie.
ZARZĄDZENIE NR 12/07
w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Korycinie.
ZARZĄDZENIE NR 13/07
w sprawie zwolnienia Pani Ewy Bojarzyńskiej, Dyrektora Zespołu Szkół w Korycinie od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych.
ZARZĄDZENIE NR 14/07
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Korycinie.
ZARZĄDZENIE NR 15/07
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników oraz zakupu jednolitego stroju dzieciom i uczniom w roku szkolnym 2007/2008
ZARZĄDZENIE NR 16/07
w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń należących do gminy Korycin.
ZARZĄDZENIE NR 17/07
zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Korycin
ZARZĄDZENIE NR 18/07
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Korycin za I półrocze 2007 roku.
ZARZĄDZENIE NR 19/07
w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych Pani Dorocie Wiesławskiej - Dyrektor Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie.
ZARZĄDZENIE NR 20/07
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2007r.
ZARZĄDZENIE NR 21/07
w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych.
ZARZĄDZENIE NR 22/07
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2007r.
ZARZĄDZENIE NR 23/07
w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie.
ZARZĄDZENIE NR 24/07
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie.
ZARZĄDZENIE NR 25/07
w sprawie projektu budżetu gminy Korycin na 2008 rok.
ZARZĄDZENIE NR 26/07
w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Korycin.
ZARZĄDZENIE NR 27/08
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Korycin za 2007 rok.
ZARZĄDZENIE NR 28/08
zmieniające dotyczące ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń należących do Gminy Korycin.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2008r.
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Krukowszczyzna i Dzięciołówka w Gminie Korycin.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Korycin za I półrocze 2008 roku.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2008r.
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korycin.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2008r.
W sprawie projektu budżetu gminy Korycin na 2009 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2008r.
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Gminę Korycin oraz jednostki organizacyjne Gminy Korycin
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009r.
w sprzwie przyjęcia sprawozdania z wykonania budzetu gminy Korycin za 2008 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009r.
w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009r.
w sprawie ustalenia terminu i miejsca konsultacji z mieszkańcami wsi Aulakowszczyzna oraz powołania Komisji Konsultacyjnej.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Korycin za I półrocze 2009 roku.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009r.
w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie.
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korycin.
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Korycin.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009r.
w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Korycin na 2010 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009r.
w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Korycin na 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2010r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Korycin za 2009 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2010 rok.
zmieniające w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń należących do Gminy Korycin.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2010 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Korycin na 2010 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2010 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie deficytu budżetowego.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę kredytów i pożyczek, których termin płatności przypada na 2010 rok.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2010/2011.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2010 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Korycin na 2010r. 
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Korycin za I półrocze 2010 roku.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2010 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Korycin na 2010 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2010 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Korycin na 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2010 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Korycin na 2010 r. 
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2011 – 2020.
w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Korycin na 2011 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2010 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Korycin na 2010 r.

Metryka strony

Udostępniający: Bielawski Robert

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2006-11-30

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2010-12-14

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2006-11-30