Zarządzenia Kierownika Urzędu

 

ZARZĄDZENIE NR 1/07 WÓJTA GMINY KORYCIN
w sprawie odwołania Pani Grażyny Bajkowskiej ze stanowiska Zastępcy Wójta Gminy Korycin
ZARZĄDZENIE NR 2/07 WÓJTA GMINY KORYCIN
w sprawie ustalenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze” w Urzędzie Gminy Korycin
ZARZĄDZENIE NR 3/07 WÓJTA GMINY KORYCIN
w sprawie określenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
ZARZĄDZENIE NR 4/07 WÓJTA GMINY KORYCIN
w sprawie określenia dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych Systemu Obsługi Obywatela
ZARZĄDZENIE NR 5/07 WÓJTA GMINY KORYCIN
w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłacania ekwiwalentu pieniężnego
ZARZĄDZENIE NR 6/07 WÓJTA GMINY KORYCIN
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków rzeczowych urzędu gminy i jednostek mu podległych

ZARZĄDZENIE NR 7/07 WÓJTA GMINY KORYCIN
w sprawie powierzenia pełnienia obowiazków głównego księgowego budżetu Gminy Korycin

Zarządzenia 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 1/08 WÓJTA GMINY KORYCIN
w sprawie Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej
ZARZĄDZENIE NR 2/08 WÓJTA GMINY KORYCIN
w sprawie legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Korycin
ZARZĄDZENIE NR 3/08 WÓJTA GMINY KORYCIN
w sprawie powierzenia pełnienia obowiazków głównego księgowego budżetu Gminy Korycin
ZARZĄDZENIE NR 4/08 WÓJTA GMINY KORYCIN
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Korycin
ZARZĄDZENIE NR 5/08 WÓJTA GMINY KORYCIN
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko-Orlik 2012."
ZARZĄDZENIE NR 6/08 WÓJTA GMINY KORYCIN
w sprawie powierzenia pełnienia obowiazków głównego księgowego budżetu Gminy Korycin
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na „Dowóz uczniów do szkoły i z powrotem do miejsca zamieszkania z terenu Gminy Korycin w roku szkolnym 2008/2009”
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Korycin
w sprawie wprowadzenia zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Przewodniczącego Komisji Inwenatryzacyjnej
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków rzeczowych urzędu gminy i jednostek mu podległych

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Korycin

Zarządzenia 2009 rok

w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Korycin.
w sprawie ustalenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze” w Urzędzie Gminy Korycin.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na : „Budowa kompleksu boisk i zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Korycinie.”
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Korycin.
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie.
w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Korycin Zespołu do spraw przygotowywania i realizacji projektów dofinansowywanych ze środków unijnych.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do kwalifikacji i oceny ofert złożonych o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Integrację dróg gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Korycin.
w sprawie instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 o nazwie: „Budowa kompleksu boisk oraz zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Korycinie”.
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 o nazwie: „Budowa kompleksu boisk oraz zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Korycinie”.
w sprawie instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 o nazwie: „Integracja dróg gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”.
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 o nazwie: „Integracja dróg gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”.
uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości oraz instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych.
w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych.
w sprawie określenia sposobu przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Korycin oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze „Referenta ds. księgowości budżetowej” w Urzędzie Gminy Korycin.
zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Korycin.
w sprawie instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie: „Edukacja przedszkolna szansą na lepsza przyszłość wszystkich dzieci z Gminy Korycin”.
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie: „Edukacja przedszkolna szansą na lepsza przyszłość wszystkich dzieci z Gminy Korycin”.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze „Inspektora ds. wojskowych, obronnych, obrony cywilnej i pożarnictwa” w Urzędzie Gminy Korycin.
w sprawie określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych.
w sprawie powołania komisji do odbioru robót dotyczących zadania p.n.: Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Korycin oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Korycin, których obsługę finansowo – księgową prowadzi Urząd Gminy Korycin.
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Gminę Korycin oraz jednostki organizacyjne Gminy Korycin.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Korycin.

Zarządzenia 2010 rok

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku Referenta ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Korycin.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze „Referenta ds. księgowości budżetowej” w Urzędzie Gminy Korycin. 
w sprawie ustalenia częstotliwości i czasu trwania szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach w Urzędzie Gminy Korycin.
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa i Rb WSb w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Gminę Korycin oraz jednostki organizacyjne Gminy Korycin.
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Gminy Korycin.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku Referenta ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Korycin.
w sprawie instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie: „Budowa wiatraka z przeznaczeniem na izbę regionalną w Korycinie”
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie: „Budowa wiatraka z przeznaczeniem na izbą regionalną w Korycinie”
w sprawie instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Korycin przy ulicy Słowiańskiej”.
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Korycin przy ulicy Słowiańskiej”
w sprawie instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie: „Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Korycin”.
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie: „Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Korycin”
ZARZĄDZENIE NR 13/10 WÓJTA GMINY KORYCIN
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Gminy Korycin
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Korycin oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Korycin, których obsługę finansowo - księgową prowadzi Urząd Gminy Korycin.
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych.
ustalające politykę (zasady) rachunkowości.
w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Korycin.
zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie: „Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Korycin” 
zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Korycin przy ulicy Słowiańskiej”

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2007-10-17

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2011-03-10

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2007-10-17