ZARZĄDZENIE NR 12/2021

ZARZĄDZENIE NR 12/2021
WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 

      Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia  31 marca 2020 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz.568 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Opracowuje się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na lata 2020 - 2022 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

§ 2. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na lata 2020 - 2022 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Korycin z dnia 26 lutego 2021 r w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.

 

 

WÓJT

Mirosław Lech

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Skarbnik Gminy

Data wytworzenia: 2021-03-31

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2021-04-14

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2021-04-14