ZARZĄDZENIE NR 4/2021

ZARZĄDZENIE NR 4/2021
WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2021 r.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 869, 1622, 1649 i 2020, oraz 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia do zmian w budżecie gminy stanowią załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. Dochody –  19 027 707,90 zł.

1) bieżące –         15 110 486,81 zł,

2) majątkowe –     3 917 221,09 zł.

2. Wydatki –   18 582 634,90 zł.

1) bieżące –         14 665 413,81 zł,

2) majątkowe –     3 917 221,09 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  
WÓJT

Mirosław Lech

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Skarbnik Gminy

Data wytworzenia: 2021-01-29

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2021-03-05

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2021-03-05