ZARZĄDZENIE NR 42/2020

ZARZĄDZENIE NR 42/2020 WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 13 listopada 2020 r. 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2021 – 2033      Na podstawie art. 51 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378)  i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258) i art. 230 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 869, 1622, 1649 i 2020, oraz 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) zarządzam co nastepuje:

 § 1. Ustalam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2021-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 § 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2021-2033 podlega przedłożeniu Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT

Mirosław Lech

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Skarbnik Gminy

Data wytworzenia: 2020-11-13

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2020-11-18

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2020-11-18