ZARZĄDZENIE NR 5/2021

ZARZĄDZENIE NR 5/2021
WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2021 r.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 869, 1622, 1649 i 2020, oraz 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia do zmian w budżecie gminy stanowią załącznik Nr 3 do Zarządzenia. 

§ 4. Plan budżetu po zmianach wynosi: 

1. Dochody –  17 181 941,00 zł. 

1) bieżące –      15 098 357,81 zł, 

2) majątkowe – 2 083 583,19 zł. 

2. Wydatki –   18 445 008,98 zł. 

1) bieżące –    14 897 787,89 zł, 

2) majątkowe – 3 547 221,05 zł. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 

WÓJT

Mirosław Lech

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Skarbnik Gminy

Data wytworzenia: 2021-02-26

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2021-03-05

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2021-03-05